ALEVİLERDE CEM ve PİRLİK

ALEVİLERDE CEM ve PİRLİK

Abbas Tan

Alevi inanç ve öğretisinin eğitimi Cemlerde ve muhabbetlerde verilirdi.

Bu muhabetler genelde ev ortamında büyük, küçük ayrımı yapılmadan hane halkı ile dost ve akrabalar bir arada iken yapılan muhabbetlerdir.

Alevi bir canın çocuğu belli bir yaşa (bluğ çağına) geldiğinde ailesi ve ailesinin de bağlı olduğu Rehber tarafından eğitilir.

Yolun kurallarına uyacağına kanaat getirdiğinde Cemde İkrar vermesine hazırlardı.

Genç cemde, yolun kurallarına (eline, diline, beline) bağlı olacağına ikrar (söz) vererek beline kuşak bağlanır.

Bir talip cemden önce yola girerken var ise dargın, küskün olduğu herkesin rızalığını almak zorundadır. Bunun için gerekirse evine kadar gider ve mutlaka rızalaşır.

Rızalığını alamadığı canlar var ise bunlarla cem erkanında halleşmek zorundadır.

Her Alevi can yılda bir defa görgüden geçmesi gerekiyor.

Bu hizmetlerin yerine getirildiği cemi yürüten pirin çok büyük sorumluluğu vardır.

Pir (halk diliyle dede/ana), bu cemleri yürütebilmesi için öncelikle kendisinin önceden görgüden geçmesi zorunludur. Hiç kimse ile hiçbir sorunu olmamalı.

Bu ceme katılan canların yada o günkü yapılacak ceme katılmayan canlar aralarında yada dedeler ile herhangi bir talibin arasında en ufak bir sorunu var ise bu sorunlar giderilmeden cemi yürütecek dede posta oturamaz.

Birden çok dede cemi birlikte yürütecekler ise bütün dedeler aynı sorumluluğu taşırlar.

Dedelerden birisinin ogünkü ceme katılmayan ve aynı bölgede bulunan canlardan birisi ile sorunu var ise bu sorunu diğer dedeler biliyor ise sorunlu dede sorunu çözmeden posta oturamaz, oturmaya kalkışsa bile diğer dedeler buna rızalık vermemeleri gerekiyor.

Buna göz yumarlarsa o dedeler yola ihanet ettikleri için bir daha cem yürütmemeli.

Talipler de buna fırsat vermemeli. Taliplerden birisi bu kırgınlıktan haberdar ise onlar da aynı sorumluluğu taşırlar.

Ne yazık ki birçok cem yürüten dede ile talipler arasında sorunlar yaşanmakta bunu bilen dedeler de talipler de ses çıkartmamakta.

Yol kirlenmekte, yol dili unutulmaktadır.

Günümüzde yürütülen cemlerin çok büyük bir kısmı kurgusu önceden hazırlandığı ve dedelerin büyük çoğunluğunun yıllarca cem yürütmelerine rağmen görgüden geçmedikleri hatta görgünün ne olduğunu bilmeyen dedeler vardır.

İyi niyetli ve Aleviliğin inceliklerini bilmeyen bir çok can bu konuda yorum yapmaz, yapamaz. Dedelerin dediğinden çıkamazlar.

Taliplerin görevi,

Erkanları yürütecek ehil kişiler (dedeler) yetiştirmektir.

Kurum Yöneticilerinin görevi de CEMEVİ DEDELİĞİ sevdasından vazgeçmeliler.

Taliplerle, bu hizmetleri en doğru şekilde yürüten pirler/analar yetiştirmek olmalıdır.

Değişik zamanlarda farklı ehil canları Cemevlerine davet edip hizmetleri yürüttürmek, canları aydınlatmak, hizmetleri yürütecek canları yetiştirmek olmalı.

Geçmişte büyüklerimiz bize bunları öğretmişti.

Günümüzde bu konularda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Kurum Yöneticileri ile Dedeyim diyen insanlar arasında sorunlar büyümeye başladı.

Yöneticilerin işlerine karışıyorlar hatta müdahale ediyorlar daha ileri giderek yöneticilere resmen emrediyorlar, emretmeye kalkışıyorlar.

Öğretiyi yada yöneticiliği bilmeyen yöneticiler de buna ses çıkartamıyorlar ve yola zarar veriyorlar.

Taliplerin, yöneticilerin, bilinçli dedelerin yola hizmet etmek için yol aşkına yola çıkmaları gerekir.

Bu yol yolu sürenlerindir.

Bu yolu sürenlere aşk olsun. 28.4.2022