KARABALILILAR

KARABALI AŞİRETİ

Karabalılılar ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından eksikler oldukça fazla.
Bu konuda elinizde bilgi ve belge varsa lütfen gönderin. Son kısımda Karabalı ailesinin (Karabalılıların) bir kısmının isimlerini yayınladık ama oldukça fazla eksiklikler vardır. Eksiklikleri bildirirseniz.
Gelen Bilgilere göre günlük değişiklikler yapılmaktadır.

Karabalı Ailesi ve geçmişi ile ilgili çok fazla yazı ve belgeler bulunmaktadır. Yapılan yorumların büyük bir kısmı tartışmaya açık ve nettir. Biz çalışmalarımıza katkı sunacağı düşüncesi ile yazılanlarla,söylencelere de yer verdik.

Lütfen bu bilgilerin kesin doğru olduğunu söylemediğimizi bilmeniz dileğimle.
ABBAS TAN
KARABAL UŞAĞI AŞİRETİ
(Karabalı, Karabalılılar)
Bazı Araştırmacı ve Yazarlara göre Hazar Denizi güneybatı bölgesinden göç ederek Dersim bölgesine geldiği tahmin edilen Karabal Uşağı Aşiretinin hangi yıllarda göç ettikleri kesin olarak bilinmemektedir. Orta Asyadan geldiklerine dair net bir bilgi de bulunmamaktadır.
Ana dilleri Zazaca(dımıli) olan bu aşiret diğer Aleviler gibi sürekli mücadele ile geçirmişlerdir yaşamlarını.
Araştırmacı Yazar Ali Kaya (Can Yayınları,Başlangıcından Günümüze Dersim Tarihi) kitabında; Karabal Aşireti ile ilgili bazı bilgiler vermektedir.
Dersim Aşiretleri kesin olmamakla beraber yüz yirmi civarında aşiret ve boydan oluşmaktadır.
700-1200 Yılları arasında göç eden boylardan bir kısmı Dersimin Nazmiye bölgesine yerleşirler. Bu boylardan Haydaranlar, Mıllar, Celali ve Şadilliler İran ve Afganistan arasındaki Daylem denilen bir bölgeden kalkarak Dersim bölgesine gelmişler. Dersimde yaşayan aşiretler bunlardan ayrılmış kollardır demektedir.
Araştırmacılara göre Dımılıler iki ana aşiret olarak değerlendirmektedirler. Bunlar ;
1- Zazalar, 2- Dümbeliler.

Zazalar iki kol olarak araştırılmaktadır. Birincisi ;
Şeyh Hasanlılar, İkincisi ;Dersimliler.

Kal Mansur (Gal) adlı seyit ki Hz. İmam Hasan soyundan olduğu tahmin edilmektedir. Yanında çoban olarak çalıştırdığı Şeyh Hasan ile kızını evlendirir. Kızın elbisesi kırmızı olduğu için Kıncı sur denilmiştir. (Zazaca kırmızıya sur denir,elbiseyede kınc denir.)
Şeyh Hasan evlatlarına,Şeyh Hasanlılar denilmiştir. Galmansur un erkek evlatlarından sülalaye Dersimliler denmiştir.
Şeyh Hasan soyu Galmansur kızından ve diğer eşinden olmak üzere iki kola ayrılır.

Birinci kol ; ŞEYH HASANLILAR

1- KARABAL UŞAĞI
2- Abas Uşağı (Abasanlar)
3- Beyt Uşağı
4- Bütiken (Putikanlı)
5- Ferhat Uşağı
6- Gülabi Uşağı
7- İksorlu (İkisorlu)
8- Bahtiyar Uşağı
9- Karikali Uşağı
10- Kormeşli
11- Laçin Uşağı
12- Seyit Kemal Uşağı

İkinci kolu olan ; SEYDENLİLER
1. Arslan Uşağı 2. Aşuresli 3. Bal uşağı 4. Birim uşağı 5. Sav uşağı (Şevanlı)
6. Keşeli uşağı 7. Koç uşağı 8. Maksut uşağı 9. Rejik Uşağı 10. Şam uşağı
11. Süleyman uşağı 12. Topuz uşağı(Bezgari)

İkinci Büyük Dımıliler ise ;Dersimliler.
1. Abdalanlı 2. Alanlı 3. Arelli (Arıh) 4. Balaban 5. Caferan (Cafran)
6. Çarikli (Yerekli) 7. Demanan 8. Elhanlı 9. Hadikan 10. Hedikli 11. Hormekli
12. İzollu 13. Karsanlı 14.Kemenli 15.Kebanlı 16.Kureyşanlı
17.Lolanlı 18.Pilvenkli 19.Butanlı 20.Zilanlı 21.Silanlı
22.Şavalanlı 23.Yusufhanlı 24.Zimtekli.

Selçuklu sultanı Alaattin Keykubat tarafından (1220-1237) tasdik edilen Şeyh Hasanla ilgili bir şecerenin varlığından bahsedilmektedir. Bu şecerede yazılı olan Oniki aşiretin Horasan dan Erzincana,Bağın (Dersimdeki dağ etekleri) ve Hüsnü Mansur kasabalarından geldikleri, Liderleri olarak Horasanlı Seyid Mahmudi Hayrani ve Hüsnü Mansur (Şah Mansur Baba) olduklarını, iki liderin diğer on lideri çağırarak oniki liderle görüştüklerini yazmaktadır.

Ali Kemal, Erzincan Tarihi adlı yapıtında Şeyh Hasan kolunu biraz farklı ele almakta ve aşiret kollarını şöyle sıralamaktadır.
1-Keçel uşağı,2-Bal uşağı,3-Abas uşağı,4-Gav uşağı,
5-Koç uşağı,6-Maksut uşağı,7Aşuranlı uşağı,8-Demanan uşağı,
9-Bezger uşağı,10-Karabal Uşağı, 11-Gülabi uşağı,
12-Seyit Kemal uşağı,13-Laçin uşağı, 14-Ferad uşağı.

Ali Kemal, Dersimliler kolunu sıralarken ;
1-Haydaranlı, 2-Arilli, 3-Demananlı, 4-Lolanlı,
5-Şavalanlı, 6-Alanlı, 7-Hayranlı, 8-Kureyşanlı,
9-Yusufanlı, 10-Bahtiyarlı, 11-Balabanlı, 12-Sısanlı,
13-Şadilli, 14-Çarikli, 15-Karsanlı, 16-Şeyh Memedanlı,
17-Kemallı, 18-Kırganlı (Şeyh Hasan kısmına dahil olduğu iddia edilmektedir),19-Hormekli, 20-Komsorlu, 21-Meskanlı,
22-Caferi olarak belirtilmişse de,Şeyh Hasan da iki kola ayrılmış Şeyh Hasanlı ve Seydanlı olarak belirtmiştir.

Seydanlı kolu aşiretleri ;
Aslan uşağı, Aşuranlı uşağı, Bal uşağı, Bırım uşağı,
Geman uşağı, Keçeli uşağı, Maksut uşağı, Koç reşit uşağı,
Şamuşağı, Süleyman uşağı, Topuz(Bezgever)uşağı
olarak belirtilmiştir.

Seyfi Cengiz,Dersim Aşiretleri adlı yapıtının (Birinci Bölümünde )
Dersimdeki aşiretleri Şeyh Hasanlılar ve Dersimliler olmak üzere iki büyük guruba bölüyor. Birde Seyitler ve Dedeler,yani Ocaklar var. (bunları üçüncü gurup olarak ayrıca ele almıştır.)
Şeyh Hasanlılar kendi içerisinde Şeyh Hasanlılar ce Seydanlılar olarak iki alt guruba ayırıyor.
Şeyh Hasanlılar gurubuna ;
Abbasan (Aşağı ve yukarı Abbasanlar),
Kırğan (Mirosan),
Ferhadan,
Zengan,
Laçinan,
Karabalan,
Fından.
Dımılki dilindeki söyleniş biçimiyle;
Abasu,
Kırğu,
Laçino,
Qerebaliyo,
Feratu, olarak değerlendirmektedir.

Seygi Cengiz, aynı kitabının Dördüncü bölümünde,Şah Hasanlılar ve Seydanlılar olarak vermekte ve
Şah Hasanlılar gurubunu başlıca dört aşiret saymaktadır.
1.Abbasan,
2.Karabalan,
3.Ferhadan,
4.Kırğan

3 Ağustos 1937 tarihli Tan gazetesinde Latif Erenel şöyle açıklama yapıyor.
bundan 1200 sene kadar evvel Horasandan kalkan Ahmet Basri, Malatyanın bir kısmına girmiş yerleşmiş,oğulları Şeyh Hasan ve Seyit Ali adlarını almışlardır. Şeyh Hasanın Ferhat,Kara Bali,Abbas adlarında oğulları türemiş.

1930lu yılların başlarında Jandarma Umum Komutanlığı tarafından hazırlanan DERSİM adlı kitapta;
Garbi Dersimde sakim aşiretler arasındaki tradisyon şudur: Ecdatları Horasandan mukim Şeyh Ahmedi Yasevi imiş. Cengiz istilası üzerine Ahmedi Yasevinin oğlu Şeyh Hasan Dede aşiret halkı ile Iraka göçetmiş, dolaşarak Anadoluya geçmiş ve Konya Selçuklularından Alseddine tebaiyet etmiş. Alaeddin,bir hemşiresini Hasan Dede ye tezviç ederek onu aşiretiyle beraber Malatya civarında iskan etmiş. Bu aşiret Yavuz Sultan Selim zamanına kadar bu mıntıkada kalmış. Yavuz un Şiilikle birahmane mücadelesi sırasında korku ile Dersime kaçmışlar.
Şeyh Hasan Dede yolda ölmüş,Kebanmadeni kazasının Şeyh Hasan karyesinde defnedilmiş. Hasan ve seyit ismindeki iki oğlu aşiret halkı ile beraber Dersim mıntıkasına göçmüşler.
Hasan,Hozat ve civarında kalmış.
Seyit,kendi tevabii ile Ovacık mıntıkasına geçmiş.
Hasanın Abbas,Karabalı,Kırık ve Ferhat isminde dört oğlu olmuş. Bunların her biri bir aşiret halinde taavvuz etmiş. Bugün Şeyh Hasanlı grubu altında Abbas,Karabalı,Ferhat aşiretleri vardır.

Kitabın üçüncü bölümünde:
Karaballı (Karabalı), Malatya,Erzurum,Kırşehir,Bozok,Diyarbekir, Çemişgezek sancakları,Çarsancak,kuruçay,Kemah ve İznikimid (Kocaeli sancağı) kazakarı. Erkad taifesinden (Bk.a.g.e.,III.Bölüm,Cemaatler,s.459)

Edip Yavuz,Şah Hasan topluluğunu Şah Hasanlılar ve Seydanlılar olmak üzere 12;li iki grup saymakta.
Şah Hasanlılar:
1.Karabalı,2.Abbasan,3.Bahtiyar,4.Beyt,5.Butikan,6.Ferhat,7.Gülabi,8.İksorlu,9.Kari Kali,10.Kormeşli,11.Laçin,12.seyir Kemal olarak vermekte .
Tüm Anadolu sathında Dersim soylu topluluklara rastlarız diyor ve ekliyor.
Kayseri Sarız da ve Gürün de Dersim den geldiklerini söyleyen Sinemilliler var. Sarız’ın Kırmancki konuşan nüfusu kendini Giniyan ve Dersimli olarak tanımlıyor demektedir.

Dersim ve Dersimdeki aşiretler ve bu bölgenin Coğrafik,Kültürel, Etniksel ve Siyasi yapıları ile ilgili araştırmalar yapmak maksadı ile Dersime özellikle 1800lü yıllarda başta İngilizler ve Rus araştırmacıları bu bölgeye araştırma adı altında gelerek kimlerle nasıl görüşmeler yaptıkları İngilterede arşivlerden elde edilen bilgilerden alıntılar yapılarak aktarılmaktadır.
Özellikle; JOURNAL OF A TOUR IN ARMENIA,KURDISTAN AND UPPER MESOPOTAMIA WITH NOTES OF RESEARCHES IN THE DEYRSIM DAGH
—j.g.Taylor,1866—-

Journal Of The Royal Geographical Society,Cilt:38, S.281-361.

Erzurum;da Britanya Konsolosu olarak görev yapmış olan J.G.Taylor, 5 Ağustos 1866 da Ermenistan,Kürdistan,Yukarı Mezopotamya ve Dersim i kapsayan bir geziye çıkar.
Taylor ve beraberindeki ekip Erzurum dan Mamahatun a (Tercan), sonra da Karasu ve Yukarı Fırat havzasını izleyerek (Erzurum-Kelkit-Karahisar-Erzincan-Koçgiri ve çevresi) 9 Eylül de Arapkire ulaşır.
Bu seyahatinde Dersim ve Kızılbaşlar hakkında bilgiler topluyor ve Hozat,Ovacık,Kemah,Erzincan,Vank,Sağman,Pertek(Çarsancak), Mazgirt ve Munzur terimlerinin kaynağını,Harput un yapısını araştırılıyor,bölgenin kendi mantığına göre Haritasını çıkartıyor.
Taylor,Dersim Kızılbaşlarının iki kesimden oluştuğunu belirtmektedir.
1.Şu anda aralarında bulunduğu (Bezaut köyünün bulunduğu bölge) görece düz bölgelerde yaşayan ve ;Seyd Hasananlılar;olarak bilinenler,
2.Gerçek Dersimliler;olarak tanımladığı ;Mezoor,Doojik ve Koozichan; dağları çevresinde yaşayanlar.

Birinci kesimi ;Tarımsal bir ırk;olarak tanımlamakta ve merkezi otorite ile ilişkilerinde görece uzlaşmacı iken,ikincisi hayvancılıkla uğraşan kararlı ve isyancı aşiretlerden oluştuğunu yazmakta ve ;Şeyh Hasanlılar; köken olarak İran Horasanındandırlar ve şimdi bulundukları yere daha geç bir tarihte ;Aghja Dağh;dan göç etmişler oysa ;Dersimliler;in Hıristiyanlıktan önce bile orada varolan orijinal Ermeni (Pagan)stoktan kalma olduklarının kuşku götürmez olduğunu yazmaktadır.
Taylor,Ağzunik e bir saat mesafedeki bir Ermeni köyü Avshekr; Avşeker civarında Konya Selçuklu sultanlarından ;Gheyathed Deen Kekhosroo ebn Keykobad;ın adının yazılı (Arapça olarak) olduğu kimi parçalara rastlar demektedir.
Toylar, Hozat ile ilgili şunları yazmaktadır.
Şimdi bir Müdürlük olan Hozat,eski bir Ermeni Vilayetidir. Adı Ermenice;dir. Şimdi 170 den çok Köyü var.

Aynı kitabın 42 sayfasında DUSIK KURDEN
Dr.O.Blau Nachrichten Über Kurdische Stamme
Kürt Aşiretleri üzerine Haberler,1862,In:Zeitschrift Der
Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 16. pp.607-627
(Kürt Aşiretleri Üzerine Haberler)
Bu incelemenin orijinali Almanca;dır. Almanca;dan İngilizceye, sonrada Türkçeye çevrildi.
Blau,Nachrichten Über Kurdische Stamme başlıklı yazısının III. Bölümünde (Mittheilungen über die Dusik-Kurden / Dusik Kürtleri üzerine Rapor) şöyle yazmaktadır.
En bağımsız ve bu nedenle de en az bilinen ve nadiren ziyaret edilen Kürt aşiretlerinden biri,Erzincanın güneyindeki Dersim dağlarında yerleşik Dusikler dir…….
Dusik-Kürtlerinin hepsi Kızılbaştırlar….
Dusikler çok sayıda küçük aşiretlere bölünmüşler. Bunlardan adları verilen şunlardır:
Tscharikli (Sheik Hussein Oghlu),Boxon Oghlu (Sheik Hassan), Abbas Uschaghi,Gulab Uschaghi,Karabalu Uschaghi,Schemikli,
Gureachli(balabam),Lolangi,Aschuranli,Demanli,Basgheranlı,Galanli, Mawali,Bagistiarlı,Ferhad U.,Riske U,Kerimoghlu U,Rothani, Letschin, Topuz, Baet Uş.,Sur Uş.
Lerch,Dusik aşiretleri olarak 19 aşiretin listesini verir:
Kotscha Uş.,Karabalulu Uşağı,Ferhat U. Gûlabi,Baet U.,Ghaushaghi, Bozan U, Scham,Netschin,Kurganlı,Scham,Gulab,Topuz,Resk,Brutani, Kerymogli, Sur, Schau Hussein ogli,Bahtiarlü. olarak verdiği aşiretlerin isimlerini değiştirmeden raporda yazıldığı gibi alınmıştır. Bundan da anlaşılacağı gibi dersim Aşiretleri arasında Karabalililer ayrı bir yer tutmaktadır.
Bir başka kaynak ise DERSİM adlı yapıtında Andranik,Tiflis,1901
Dersim adlı bu kitabın orijinali Ermenice;dir. Ermenice;den İngilizceye A.P.S.Chilingiran ve Levon C. tarafından çevrildi.
I.Bölüm,Kısım I (S: 1-40):
Andranikin Dersim gezisi 1888 yılının ilkbaharında başlar.Yol arkadaşı
ile birlikte bir uçtan bir uca Dersimi dolaşmaktır hedefi. Hedef gezmek ama gerçek neden daha sonraki dönemlerde Dersimde yaşananlardan daha iyi anlaşılmaktadır.
(sayfa 90)

(Seyfi Cengiz, Dış Kaynaklarda KIRMANCLAR KIZILBAŞLAR ve ZAZALAR, Semsala Sure Yayınları S.18-27. )

KARABALI AŞİRETİ
Karabal aşireti Karaballı veya Karabalılar olarak da anılırlar. Merkez olarak Hozat ı seçmişler ancak Hozat,Ovacık ve Tunceli nin diğer ilçelerine yerleşmişlerdir. Daha sonra 1701 yılında Osmanlı tarafından bir kısım Karaballılar Kırşehir bölgesine sürgün edilmişlerdir.
Kırşehir e sürgün edilenlerin daha sonra nerelere gittikleri konusunda kesin bir bilgi olmamasına rağmen Yozgat Sorgun ilçesinde Karabalı diye bir köy vardır ama bu köylüler tarihi hakkında kesin bir bilgi sahibi değildirler. Köylülerin yaşam tarzları,kültürleri, Yaşlıların isimleri, Alevilik anlayışı ve ritüeller uymaktadır. Doğudan yaklaşık 200 yıl önce geldiklerini söylemektedirler.

Bir kardeşin ise Kocaeli Köseler köyüne gittiği ve halen orada yaşadıkları söylenmektedir.
Şeyh Hasanlılar kolundan olan Karabalılar veya Karabalililerin ilk Büyüğü Karabal.

Karabal ın Altı oğlu vardır.
1.Hüsenan,
2.Şarikan,
3.Mahmut (Mamikan)
4.Gedikan,
5.Gekko,
6.Şahüseyin

Üçüncü oğul Mamikan;ın üç oğlu olur.
1.Gekke,(Hozat ilçesi Tavuk köyü)
2.Mikail,(Ağveren ve Bezaut köyünde)
3.Ali.(Bezaut,Karsel ve Ziyal köyleri)

Mikail;in tek oğlu Yusuf. Yusuf;un dört erkek çocuğu
1.Murtaza
2.Süleyman
3.Telo
4.Mehmet.

Murtaza;nın beş erkek çocukları :
1.Gangozade İsmail Efendi,(1265 Siirt doğumlu.Ö:14.6.1341)
2.Efendi,
3.Hasan Hayrı Kangotan (1881-22.11.1925)
4.Mahmut Konak
5.Ali.

Gangozade İsmail Efendi;nin 4 erkek ve 3 kız çocukları vardır.(Bundan evvelki kuşak kız çocukları yeterince tespit edilemediğinden kayda alınmamıştır.

1. Ahmet Ramiz Tan (1884-1.6.1928)
2. Kahraman Tan (1306 Karaca-28.2.1969)
3. Niyazi Kangotan
4. Cafer Tan (1891-1978)
5. Safiye Akbulut (1306)
6. Hane Yoleri (1310)
7. Şahriban Yiğit (1312)

(Secere son bölümde yazılı…….Eksik isimler tamamlanmaktadir)

Dersim bölgesinde yaşayan Karaballılar zaman zaman Osmanlı ile sürtüşmeye girmişler ve bundan çok büyük yaralar almışlar. Hak arama mücadeleleri Cumhuriyet Dönemi başlarında da sürmüş ama bu sürüş çok da ağıra mal olmuştur.

Ülkenin bir çok bölgesine dağılan bu aşiret 1929-1930 yılları Nüfus oranlarına göre Dersimde 450 Hane ve 2392 nüfusla Hozat aşiretlerinin en büyük ailesini oluşturmaktaydı.

Aynı dönemde
Aşiret Hane Nüfus
Karabali uşağı 450 hane 2392 nüfus
Ferhat uşağı 280 1533
A.Abas uşağı 140 893
Bahtiyar uşağı 317 1300
Kırgan 177 800
Y.Abasan 360 1475
Laçinan 78 280
Pilvenk 350 1725
Koç uşağı 107 318

Osmanlı İmparatorluğunun bunalımlı dönemi Dersimi de etkilemeye başlamıştı. 1839 Tanzimat Fermanı;nın ilanından sonra bölgenin üzerinde fazla durulmaya başlandı.1847 yılında Hozat merkez olmak kaydıyla, Dersim Livası adıyla Sancak yapıldı ve Erzurum Vilayetine bağlandı.
Bu bağımlılık uzun sürmedi ve 1879 da Erzurum;dan ayrılarak Dersim Vilayeti olarak yeniden Vilayet oldu. Vilayet uzun ömürlü değildi 7 yıl sonra,yani 1886 yılında tekrar mutasarraflığa indirildi.
1900 lü yılların başlarında Dersim hareketlenmeye başladı. Sürekli baskınlar,ezmeler,ezilmeler devam ediyordu.
Dersim aşiretleri yer yer askerle çarpışıyordu bunun üzerine Aşiret reisleri bir araya gelmeye başladı.

Dersimde eğitime büyük önem veren bir Aile olarak kabul görmüştü Karabali aşireti. Ailede eğitim görmeyen insan sayısı oldukça azdı. Özellikle Gangozade ailesi eğitime ayrı bir değer vermekteydi.
Baytar Nuri,babasının Hozat livasına bağlı Kangozade Yusuf Ağa;nın katibi olduğunu,Ağzunik köyünde bir medrese açtığını belirtir.
;…Yusuf Ağa öldükten sonra oğlu Mehmet Ağa(siyasi bir şahıs unvanını kazanmış olan) tarafından yapılan gayretlendirme ve yardım vasıtasiyle oğlu Mehmet Ali,biraderinin oğlu Hasan Hayrı, Ahmet Ramiz,Ali Niyazi, amcazadesi Yusuf Cemil ve diğer aşiret efradından birçokları pederimin medresesinde tahsile kavuşmuşlardır;
(Baytar Nuri;nin babası Mıla İbrahim medrese açmamış tam tersine Karabalılar tarafından açılan medresede görev yapmıştır.)
Vet.Dr.M.Nuri Dersimi;nin Dersim ve Kürt Milli Mücadelesine Dair HATIRATIM (Sadeleştirerek,Notlayarak ve Resimleyerek Yayına Hazırlayan Mehmet Bayrak) s.24 DERSİM;DEKİ MEKTEP HAYATIM BÖLÜMÜNDE.
…..1315 (m.1899)senesinde Hozat merkezinde üç sınıflı bir ibtidai (ilkokul) ve üç sınıflı bir rüştiye(orta)mektebi vardı…. Talebelerin tamamı Hozat;lı çocuklardı. Dersim aşiret mensupları dışında asla bir çocuk mektebe gelmezdi. Ancak Karabal aşiretine mensup İsmail Ağa,Hozat civarına yakın Karaca köyünde ikamet etmiş olduğundan çocukları Kahraman,Cafer ve amca- zadelerinden Timur Ağa oğlu Haydar benimle birlikte her Cuma günü Karaca köyüne gider İsmail Ağa;nın konağında güler, oynar, koklaşır,sevişir Kürt oyun ve törelerine vurulurduk…..
Doğuştan bir ilham dolayısıyla arkadaşlarımdan Cafer, Kahraman ve Haydar;la anlaşarak mektepte Kürt talebeleri arasında bir birlik havası uyandırmaya kapıldık.
Dersten hariç zamanlarda talebelerle toplanmak,ara sıra Haydar;la Cafer;in odasında sohbetler yaparak arkadaşlar arasında bir samimiyet ve sevgi havası estirmeğe de muvaffak olmuştuk..

Muallim Hafız Hıdır vaziyetimizden haberdar olmuş ve babalarımıza şikayette bulunmuş,babalarımızı tehdit ederek,ders dışı zamanlarda ancak evlerimizde derslere çalışmaklığımızı şiddetle temin etmişti.
Karaca köyündeki Kangooğlu İsmail Ağa;nın burnu büyük olduğundan Kürtler arasında ;Ferno İsmail; lakabını almıştı. Ailesi Hatun,Derviş Cemal sülalesindendi. Her ikisi de bana çok sevgi göstermekte idiler. Ferno İsmail Ağa da kardeşi Hasan Hayrı ile birlikte pederim İbrahim Efendi;den ders almışlardı….. (Karabali aşiretinin eğitime verdiği önem vurgulanmaktadır.)
1908 yılında Karabali aşiretinden Kangozade Mehmet Ağa başkanlığında, Ferhat uşağı reisi Diyapzade Süleyman, Diyap Ağa, Zeylozade Mustafa, Alişirzade Keğo, Cemşid, Reskan aşiretinden yetkililer Kangozade Mehmet Ağa;nın evinde toplanarak ortak hareket etme kararı aldılar.
17 Mayıs 1908 tarihinde Dersim üzerine yürüyen 4. Ordunun hareketinin durdurulması için Dersim Mutasarrıfına bir dilekçe gönderdiler bu dilekçede Kangozade Mehmet,Diyapzade Süleyman, Zeynozade Mustafa,Alişerzade Keğo Cemşid ve Mümüzade Mehmet ve Keko imzalamışlardı. Bu dilekçe Hüseyin ve Seyit Mehmet tarafından ilgili makama verildi ama bu pek dikkate alınmadı ve Dersim yakılıp yıkılmaya devam ediyordu.
Çatışmalar sırasında bölgenin önde gelen isimlerinden Kureşan aşiret reisi Şah Haydar hayatını kaybetmişti. Şah Haydar için söylenen ağıtlar ciğerleri dağlıyordu.
Şemdino Şemdino habe şemdino
Durs vano,bra Şah Haydar sero kho vadare
Tic biye sirine tfank arzino
Şah Haydar vano,bra Durso,perode,me perodime

Ba devlatia,mare par vecino
Durs vano,bra pare tırki perskenay
Fıncana kafadi joro ne şimino
Pane,pane Şah Haydar pane

Drbetyane tobi goni şonna
Bra,deho kemer şane
Şemdino Şemdino habe yalle
Mar vano meyte laca min bra seka vialle
Bko darme to yaru ağ yaro kano
De hore gran gran bınalle
Pane pane… ilh
Şemdino,şemdino haberk kare
Durs vano bra mın vadare seka piara
Maye vano,no dne,çae şarire bia,mala milka
Laca mınra bia vare pane pane….ilh.
Dersim hareketinden sonra 1920 de Zara;da Koçgiri hareketi başladı. Koçgiri üzerine yapılan baskınlar karşısında Dersimden destek istendi ancak çok fazla destek alamadılar.
11 Mart 1921 tarihinde Koçgiri-Dersim aşiret reislerinin ortak deklarasyonu T.B.M.M. ulaştı.
Dersimin saygın kişilerinden Mıço ve Diyabağa;nın Dersim Mebbusu olarak Ankara;ya gelmesi için Mustafa Kemal,Elazığ Valisini görevlendirdi. Vali Pertek;e gelerek durumu bildirdi ve Kürdüstan;ın her tarafından Ankara;ya temsilcilerin geldiğini, Kürtlerin ve Dersimlilerin arzularına uygun kararların alınacağını, hatta Kürtlerin isteklerinin kabul edilmesinin hiç bir sakınca doğurmayacağını Mıço ağaya bildirdiler. Diyab Ağa ile Mıço ağa Ankara;ya gelerek M. Kemal ile görüştüler.
M. Kemal,Dersim Askerlik şubesi başkanlığından Dersimli Musto;nun 23 Nisan 1920;de, Dersimin Karabal aşiretinden Kango İsmail Ağa oğlu Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Ahmet Ramiz Tan;ın (4.Ağustos 1920),yine Karabal aşiretinden Binbaşı Hasan Hayrı Bey (Ahmet Ramiz Beyin amcası) 1. Temmuz 1920(Türk Parlamento tarihi l. Haziran l920 diye yazmakta) de Dersim Milletvekili olarak meclise girmesi sağlandı.
22-28 Haziran 1919 tarihinde Erzurum;da bulunan Mustafa Kemal, Sivas;a geçerken Erzincan;da yakalanıp İngilizlere teslim edilecekti. Elazığ Valisi Ali Galip;in emriydi bu hareket. Vali Ali Galip;e rağmen 250 kişilik Dersimliler, Alişer ve Haydar Ağanın öncülüğünde M. Kemal;i korumuşlardır.
4.Eylül 1919 da başlayacak Sivas Kongresine çevre illerin ileri gelenleri ve aşiret reisleri katılırken Dersimi temsilen Diyap Ağa ile birlikte Hasan Hayrı Kangotan katılmışlardır.
23 Nisan 1920 tarihinde Cuma günü saat 13.45 de açılacak olan T.B.M.M.toplantısına 337 Milletvekilinin katılması beklenirken sadece 115 Milletvekili katılmıştı ve Dersimi temsilen katılan 6 Milletvekilleri ; Hasan Hayrı Kangotan (Osmanlı Meclisi Mebusan üyesi, Binbaşı),Ahmet Ramiz Tan (emekli Kolağası, Kıdemli Yüzbaşı), Abdulhak Tefik Gençtürk (Sorgu hakimi), Diyap Ağa (Yıldırım), Mustafa Ağa Öztürk (Bidayet mahkemesi azası), Mustafa Zeki Saltuk(suvari yüzbaşısı).
Ahmet Ramiz Tan,Karabali aşiret reislerinden Kangozade İsmail Ağa oğlu (Hasan Hayrı Kangotan;ın kardeşinin oğlu) 1884 (1300)yılında Hozat ilçesi Karaca köyünde doğdu,Harbiye Aşiret Mektebi mezunu iki çocuk babası olan Ahmet Ramiz Bey Kolağası iken emekli olup Dersim 1.Dönem Milletvekili olmuştur. 1.6.1928 tarihinde vefat eden A.Ramiz Tan;ın mezarı Kayseri Sarız ilçesi, İncemağara Köyünde Aile mezarlığındadır.
Hüseyin Akar,Dersim;den Portreler adlı kitabında (s.68)
Ahmet Ramiz Bey,1884;te (1300) Dersim(Tunceli) Hozat ilçesi, Karaca köyünde doğdu. Karaballı aşireti reisi Kango oğullarından İsmail Ağa;nın oğludur. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra zamanın kurallarına göre 3 Ekim 1896;da Harbiye Mektabi Aşiret Sınıfına alındı.
Bir yıl öğrenim ve eğitimden sonra Süvari Teğmen rütbesiyle orduya katıldı.
Çeşitli Aşiret Süvari Bölüklerinde hizmetten sonra 31 Ocak 1913;te Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı. I .Dünya savaşında yeniden orduya girerek Doğu Cephesinde görevlendirildi.
Terhisinden sonra memleketine döndü. Milli Mücadelenin başlamasından sonra bu hareketin yanında yer aldı.
TBMM;nin I. Dönem için yapılan seçimlerde Dersim Milletvekili olarak 4 Ağustos 1920;de Meclise katıldı. Dilekçe Komisyonunda çalıştı. Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Grubunun kurulmasından sonra muhalefetteki II. Grupta yer aldı.
A.Ramiz Tan I.Dönem Milletvekilliği sona erince memleketine döndü. Bir süre sonra ikinci eşi Sâdiye Hanımın memleketi Kayseri-Sarız ilçesi, İncemağara köyüne yerleşti.
1 Haziran 1928 de öldü. Evli olup dört çocuk babasıydı. Ailesi (TAN)soyadını almıştır. T.C. Emekli Sandığındaki dosyasında mevcut, Kayseri-Sarız ilçesi Nüfus Memurluğundan verilmiş olan 13.9.1949 tarihli Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde ölüm tarihi 24 Aralık 1929 olarak belirtilmekte ise de M.S.B.Emekli Şubesince düzenlenmiş olan 25.8.1930 tarihli hizmet cetvelinde ölüm tarihi 1.6.1928 olarak gösterilmesi ve bu şekilde tescil edilerek dul ve yetimlerine aylık bağlanması,ayrıca istek üzerine Sarız Nüfus Müdürlüğünden gönderilen 5.6.1991 tarihli kayıt örneğinde 1.6.1928 olarak yazılı bulunması nedeniyle bu tarih geçerli sayılmıştır.(Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları N0.6 Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve
T.B.M.M.I.Dönem 1919-1923 III. Cilt I.Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri Fahri Çoker s.283,284)
(Verilen bilgilerde bazı yanlışlıklar var. Ahmet Ramiz Beyin eşi Sadiye hanım;ın memleketi Sarız değil Erzurum-Aşkale ilçesidir. Aşkale merkezinde Eroğlu ailesindendir. Bahsedilen tarihten evvel Ahmet Ramiz Beyin Ailesi Kayseri İli Sarız ilçesi İncemağara Köyüne yerleşmişti. Sadiye hanımın da mezarı İncemağara köyündedir.)
Gerek Ahmet Ramiz Bey gerekse Karabali aşireti hakkında oldukça farklı bilgileri çeşitli kaynaklarda görmek mümkün ama bunların bir çoğu tamamen asılsız ve benzetmelerle doludur.
Gerçek dışı bu bilgilere Alişan Akpınar,Osmanlı Devletinde Aşiret Mektebi adlı yapıtının 73 sayfasında bir yenisini eklemiştir.
;Karabal aşiretinden Binbaşı Hasan Hayri Bey, Şeyh Said hadisesin- den, aleyhinde hiç bir delil bulunmamasına rağmen idam edilmiştir. Amcası oğlu Yusuf Cemil dahi Dersim;e kaçmağa mecbur olmuş ve bu da son Dersim Harbinde kurşuna dizilmişti.
Kolağası Ahmet Ramiz ve kardeşi Ali Niyazi,sebepsiz olarak tekaüde sevk edildikten sonra zehirlenerek öldürülmüşlerdir;
Ahmet Ramiz ve Ali Niyazi hakkında yazılanlar asılsız bir bilgidir.
Osmanlı döneminde açılan Aşiret Mektebi,kuruluş amacı ve öğrencileri konusunda da farklı görüşler vardır.
Aşiret Mektebi,tamamen muteber sayılan aşiret çocukları için kurulmuş bir okuldu ve bu okulu bitiren çocuklar doğrudan orduya katılacaktı. Bu yüzden okulun öğrencileri tamamen bölgelere göre değil ailelere göre alınacaktı ve de öyle oldu. Her yıl sadece 40 veya 45 öğrenci alınacaktı.
Bayram Kodaman;a göre Aşiret Mektebinin kapıları şark vilayetlerindeki bütün aşiret çocuklarına açılmıştı. Bunun en açık örneği 380 sayılı ve 11 Haziran 1314 tarihli Servet-i Fünun;da yer alan Aşiret mektebinde okuduktan sonra Harbiye ve Mülkiye Mekteplerinden tahsil ederek Yüzbaşılık ve Fahri yaverlik rütbeleriyle çıkarılmış olan onüç gencin özel üniformalarıyla çekilmiş resimlerinde;
Karaballı aşiretinden Cemil,Ahmet Ramiz, Şükrü,Ali ve Hasan Hayri efendiler.
Karapapak aşiretinden Veli,Enis ve Selim Zeki efendiler,
Cibanlı aşiretinden,Hadi efendi.
Sımsıki aşiretinden İzzet ve Ziya efendiler.
Vanlı Sadık efendi.
Sivaslı Mustafa Nadir efendi.
(Göçebe Yayınları,Osmanlı Devletinde Aşiret Mektebi sayfa 43,118)
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,Yıldız Mütenevvî Mâruzat Evrakı,nr 165/90.
Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi,YMTV,Nr.35.

Aşireti-Bölgesi Adı Unvanı Oğlu
Karabali Murteza Ağa Aşiret Reisi Hasan Hayri Efendi
Karabali Kasım Ağa Aşiret reisi Ali Haydar Efendi
Karabali Hızır Bey Aşiret reisi Mahmut Şükrü efendi
Karabali İsmail Ağa Aşiret reisi Ahmet Ramiz
Karabali Murtaza Ağa Aşiret reisi Yusuf Cemil efendi
Sivas Bölgesi Mustafa Ağa Mustafa Nadir Efendi
Basra Vilayeti Mahir Paşa Abdulkerim efendi
Trablusgarb Abdulhadi Şeyh Mahmud efendi
Yemen Mahmud efendi Seyid Seyid Abdullah efendi
Zintan Miftah Aşiret şeyhi Halil Efendi
Şımsiki Abdullah Bey Aşiret reisi İzzet efendi
Mazdiki Amir Bey Aşiret reisi Sadık efendi
Bursa Vilayeti Mahir Paşa Abdulkerim Efendi

Görüldüğü gibi Aşiret mektebi öğrencileri tamamen belli ailelerden alınmıştır.
Aşiret Mektebinin 1892 den 1900 yılına kadar öğrenci sayısı ve mezun olanlar şöyle sıralanmaktadır.
YIL Alınan Öğrenci Mezun olan öğrenci
1892 58 –
1893 23 –
1894 38 –
1895 33 –
1896 26 46
1897 43 –
1898 66 27
1899 17 25
1900 20 –
Toplam 324 öğrenciden 98 öğrenci mezun
Burada dikkati çeken bir konu,okula giren öğrencinin büyük bir kısmı okulu tamamlayamamışlar.
Başbakanlık Osmanlı Arşivinden elde edilen belgelere göre okutulan dersler ve alınan notlar dikkat çekmektedir.
DÖRDÜNCÜ SINIF Dersler ve alınan Notlar

Sıra No Künye No Aşiret Bölgesi Esami Coğrafya-i Umumi Tarih-i Osmani Hüsn-i Hat Malümat-ı Mütevenia Mah tecvid-i Kuran-ı Kerim Hesab Mah Cebir Umum-ı Diniye Kitabet-i Türkiye Hıfzıssıhhaa Kanun-ı Ceza Arabi Havaid-i Osmaniye Hendese Usul-ı Defteri Faris-i Yekun

52 Karabali Hasan Hayrı ef/Mamûretûlaziz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
53 Karabali Ali Haydar 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 6

BEŞİNCİ SINIF Ders Notları
Aşiret
Bölgesi Faris-i Usul-ı Defteri Hendese Resim Arabi Kânun-ı Ceza Hufzıssıhha Kitabet-i Türkiye Umum*ı Diniye Hesab Mah Cebir .Kuranı Kerim Malumat-ı Mütevenia Hüsi Hat Tarihi Osmani Coğrafyay-ı Umumi YEKUN ESAMİ Künye No
Karaballı 10 9 5 5 8 10 10 6 7 9 10 9 9 10 10 127 M.Şükrü Manûretül Aziz 54
Karaballı 10 7 5 5 8 10 10 5 9 5 10 10 10 8 10 122 Yusuf Cemil 51
Karaballı 10 9 5 5 7 10 10 5 6 9 10 6 9 5 10 119 Ahmet Ramiz Manuretülaziz 55
Zıntan 10 7 5 5 4 10 9 7 7 6 10 9 8 10 8 115 Halil garp 9
Zebur 9 6 5 5 5 8 8 4 8 8 10 9 8 8 8 110 Mahmud Sultan 21

Aşiret Mektebi ve mezunlarıyla ilgili Nuri Dersimi,anılarını yazdığı bir yazısında oldukça iddialı görüşler öne sürmektedir. Alişan Akpınar,Osmanlı Devletinde Aşiret Mektebi,sayfa 72,73.
;Sultan Hamid devrinde aşiret reislerinin çocukları İstanbul;da Aşiret Mektebi adlı müessesede dört sene okuduktan sonra,Yaver Yüzbaşısı unvanıyla Kürdistan;a gönderilerek aşiret reislerinin hoşnudiyeti temin edilirdi.
Fakat,meşrutiyetten sonra Türk hükümeti bu Dersimli subayların Kürt Milli mefkuresi taşıdığını şüphe ederek,her birini bir tarafa dağıtmıştı. Bu idari tedbire misal olarak şunları sayabiliriz.
Sarı Saltuk kabilesinden Molla Hıdıroğlu,Yüzbaşı Şükrü, Birinci Dünya Harbi;nde ilk hamlede Bayazit;e gönderilmiş ve orada ihanetle şehit edilmişti. Amcası oğlu Yüzbaşı Haydar, ordudan dersim;e kaçmağa mecbur kalmış ve son Dersim harbinde Hozat;da Kürt kafileleri arasında kurşuna dizilmiştir.
Karabali aşiretinden Binbaşı Hasan Hayrı,Şeyh Said hadisesinde, aleyhinde hiç bir delil bulunmamasına rağmen idam edildi.
Amcası oğlu Yusuf Cemil dahi Dersim;e gitmeye mecbur olmuş ve oda son Dersim Harbinde kurşuna dizilmiştir. Kolağası Ahmet Ramiz ve kardeşi Ali Niyazi,sebepsiz olarak tekaüde sevk edildik ten sonra zehirlenerek öldürülmüşlerdir;
Meclisin kuruluşunda toplanan ilk Mecliste 72 Kürt kökenli Milletvekilinin olması dikkat çekiciydi (Ali Kaya,Dersim Tarihi konuyu şu şekilde açıklıyor.)
Dersim aydınlarından Hasan Hayrı,Karabal aşireti Gango ailesinden olup uzun yıllar Osmanlı Ordusunda savaşmış, binbaşı rutbesine kadar yükselmiştir. Dersim aşiretleri üzerinde büyük etkinliği vardır. Koçgiri ayaklanması çıktığı anda Dersim aşiretlerinden soğukkanlı olmalarını istemiş 72 Milletvekili adına 1922 tarihinde Mecliste yaptığı konuşmalarda Kürtlerin Türklerden ayrılmayacağını kesin bir dille ifade eder.
Hatta Lozan barış görüşmeleri sırasında M. Kemal,Hasan Hayrı;nın Kürt milli kıyafetiyle Meclise gelmesini ister.
Nuri Dersimi,bu olayı Hasan Hayrı;nın Mecliste şöyle açıkladığını yazar : ;Bir gün Hasan Hayrı,Dersim aşiret reisleri ve ben Hozat;ın Ferhatan aşiret reisi Cemşid;in evinde toplanmıştık. Bu toplantıda Hasan Hayrı söz alarak şunları anlatmıştı.
; Lozan barış konferansında Serv antlaşması gündeme gelirken Kürtlerin Türklerden ayrılmak isteyip istemedikleri konusunda bir soru sorulmuştu. Bu nedenle olay 1922;de TBMM de bir telgrafla açıklandı. Mecliste aktedilen mahrem bir celsede M. Kemal,Kürt mensuplarının fikrini açıklamalarını istedi. Ben söz aldım. Kürtlerin Türklerden ayrılmayacağını açık bir dille ifade ettim.

Bu sözlerim Muaviye;den bu güne kadar meydana gelen olayları değerlendirerek tarihi ispata çalıştım.
Bu sözlerimden son derece memnun kalan M. Kemal, sevinçten ayaklarını vuruyor ve çılgınca alkışlıyordu.

Benden Kürt milli kıyafetleri ile Meclise gelmemizi rica etti ve diğer Kürt milletvekilleri ile birlikte ertesi günü Kürt milli kıyafetlerle Meclise geldik ve Lozan konferansına telgraf çekerek Kürtlerin Türklerden ayrılmayacağını bildirdik;dedi.
Mecliste sözü dinlenen Milletvekillerinden Hasan Hayrı Kangotan , gelişmelerin ardından 17 Kasım 1924 de Kurulan Terakki Perver Cumhuriyet Partisine katılır ve bu partide çok büyük söz sahibi olmuştur. Bundan son derece rahatsızlık duyan Mustafa Kemal, Hasan Hayrı;nın politik yaşamını noktalamak gerektiğine inanır ve yollar aramaya başlar.
II. Dönem Milletvekilliği için Hasan Hayrının yerine Ferudun Fikri;yi aday gösterir.Ferudun Fikrinin Alevi ve Kürt olmasına rağmen Hasan Hayrının yerine aday gösterilmesinin bir haksızlık olduğunu,Dersimde Karabali aşiretinin küçümsenmeyecek bir ağırlığının olduğu düşünülerek dersimin diğer aşiretleri tarafından çok büyük tepki ile karşılanır. Başta Seyit Rıza olmak üzere bir çok aşiret reisi Hozat;ta toplanırlar ve tepkilerini nasıl dile getireceklerini kararlaştırırlar. Hasan Hayrı bu sıralarda Elazığ;da Terakki Perver Cumhuriyet Partisinin şubesinin açılışı ile meşguldür.
Elazığ;da ayaklanma halinde olan Şeyh Şerifin evinde misafirdir. Elazığ;dayken Hozat bölgesinde bütün aşiret birliklerinin ortak hareketi başlamıştır. Ferudun Fikri seçim çalışmaları için Hozat;tadır. Bütün güçler Hozat;ı istila ederler ve Ferudun Fikri yaralanır. Hasan Hayrı Bey olayları duyar, konuyu Şeyh Şerifle görüşür ve Hozat;a bir telgraf çekerler. Çok kısa olan telgraf şöyle; ;Hozat;ta Celalzade Mehmet Efendi vasıtasıyla tüm Dersim aşiret reislerine. Sükuneti muhafaza ediniz. Yakında bir heyetle Dersime geleceğiz.
Muvaffakiyetler.Elazığ.6.3.1925
Elazığ Cephe Komutanı Şeyh Şerif
– Dersim Mebbusu Hasan Hayrı

Kısa bir süre sonra dersime gelen Hasan Hayrını bu telgrafını gerekçe gösteren Mustafa Kemalin talimatıyla Hasan Hayrı ve amcası Celal Mehmet ağa tevkif edilirler. İstiklal Mahkemesinde yargılanan Hasan Hayrı ve yakınları Şeyh Sait ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle yargılanır. Çeşitli bahanelerin yanı sıra bir suçlamada İstiklal Mahkemesi başkanı Ali Salip;ten gelir.

Duruşmada Hasan Hayrı dan Meclise Niçin Kürt kıyafetiyle geldiği;sorulur. Halbuki Hasan Hayrının o kıyafetleri Mustafa Kemalin ricası üzerini giydiği diğer mebbuslar tarafından da biliniyordu. Bu bahanelerle Hasan Hayrı ve yakınları idam edilirler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları No.6. Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve T.B.M.M. l.Dönem 1919-1923, III. Cilt. I.Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri Fahri Çoker (Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu) s.286,287 kayıtlarında Hasan Hayrı Bey hakkında ise;
Hasan Hayrı Bey,1881;de (1297) Dersim(Tunceli)Hozat ilçesi Akpınar köyünde doğdu. Hozat Şeyh Hasanlı aşireti reisi Kangozade Murtaza Ağanın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Dersimde tamamladıktan sonra zamanın kurallarına göre 3 Ekim 1896 da Harbiye Mektebi Aşiret Sınıfına alındı. 24 Şubat 1898de Süvari Teğmen rütbesiyle mezun olarak 4;üncü Ordu emrine verildi. Siverek Aşiret Süvari Alayına atandı. 3 Nisan 1900 de 21.Suvari Alayı ve 23 Nisan 1902 de 22nci Süvari Alaylarında görev aldı.

1 Mart 1908 de bir süre açığa alındı. 27 Nisan 1911de Yüzbaşılığa yükseltildi. 16ncı Aşiret Hafif Süvari Alayı Bölük Komutanlığına tayin edildi. 2 Kasın 1911de Aşiret Süvari Müfettişliği 2;nci Karakilise Fırkası 14;üncü Alay Bölük Komutanı oldu. İhtiyar Süvari 6;ncı Alayda görevli iken 2 Ocak 1916 dan itibaren kıdemli yüzbaşılığa terfi onandı.

Dersim ayaklanmasında,Hozat;ın ayaklanmacılara katılmasını önlemek hususundaki gayreti ve bu konuda amcasını dahi feda etmesi dikkate alınarak 20 Ağustos 1916 da Binbaşılığa yükseldi.
5;nci fırka emrine verildi. Van Askerlik Şubesi Başkanlığında görevli iken Osmanlı Mebusan Meclisi;nin son dönemi için yapılan seçimde Dersim Milletvekili oldu.
Ancak kış şartları içinde İstanbul;a gelmesinin mümkün olmadığını 19 Şubat 1920 tarihli telgrafıyla bildirmesi üzerine 4 Mart;ta izinli sayılmasına karar verildi.
Bu döneme ait 1336(1920) tarihli ;Tayini Esami; defterinde adı kayıtlı olmasına rağmen meclise katılıp katılmadığı saptanamadı. Ancak tahsilat bodrosunda adı olmaması ve ödenek almamasından İstanbul;a gitmediği ve doğruca Ankara;ya gelerek 1 Haziran 1920;de TBMM;ne katıldığı anlaşıldı. Bazı kaynaklar ise Meclise doğrudan İstanbul;dan geldiğini yazmaktadır.Ailesi İstanbul dan geldiğini doğrulamaktadır
Mecliste Sağlık ve Sosyal Yardım,Dilekçe, İktisat ve Milli Savunma Komisyonlarında çalıştı. Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Grubu;nun kurulmasında muhalefetteki II. Grup;ta yer aldı.

Dönem içinde biri gizli oturumda olmak üzere(11) konuşma yaptı. (13) soru ve yerel sorunlara dair(3) gensoru önergesi verdi. Ayrıca bir kanun önerisinde bulundu.
Milletvekilliği I.Dönem;de sona erince memleketine döndü. Evvelce milletvekili seçilmesi dolayısıyla 23 Şubat 1920;de vaki istifası 19 Aralık 1923 tarih ve 385 sayılı Kanun ile geçersiz sayılarak 2 Mart 1925 ;te askerlikten emekliye ayrıldı.

13 Şubat 1925;de başlayan ve 31 Mayıs 1925;de kesin olarak bastırılan Şeyh Sait Ayaklanmasında Doğu illerinin bir kısmını Anavatandan ayırarak bağımsız bir Kürt Devleti kurulmasını hedef alan ayaklanmacılara yardım suretiyle eylemlerine katıldığı savıyla tutuklu olarak Doğu İstiklal Mahkemesinde yapılan yargılanması sonunda 22 Kasım 1925;de idam cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Hüküm ertesi gün yerine getirildi. Evli olup dört çocuk babası idi. Ailesi (Kanko Tan) soyadını almıştır.

Hasan Hayrı Beyin Mecliste Gizli oturumda yaptığı konuşma ve Müzakere ili ilgili TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt 2. 17 Mart 1337(1921)-25 Şubat 1337(1922)Türkiye İşbankası Kültür Yayınları s.248.

İ:85 3.10.1337 C:1
SEKSEN BEŞİNCİ İNİKAD
3 Teşrinievvel 1337 Perşembe
Birinci Celse
Reis : İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendi.
Katip:
-.-
Reis- Celseyi açıyorum.
Zaptı sabık hulasası okunacaktır.

1.-ZAPTI SABIK HÜLASASI
SEKSEN ÜÇÜNCÜ İNİKAD
29 Eylül 1337 Perşembe
BİRİNCİ CELSE
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendinin İngilizlerle üsera mübadesi mevzuunda verdiği izahat dinlendi ve müzakereler sonunda celseye nihayet verildi.
Reis Katip
Hasan Fehmi Kütahya
Haydar
Reis – Zabtı sabık hülasası hakkında mütalaa varmı?… Kabul edenler…Etmeyenler…Kabul edilmiştir.

2. – MÜZAKERE EDİLEN MEVAD

1. – Koçgiri ve Umraniye hadiseleri ve Şark vilayetlerindeki ahvali inzibatiye.
REİS -Buyurunuz Emin Bey.
EMİN BEY(Erzincan)-Efendim celsei hafiyeyi biz istedik. Esbabıda; defalarla görmüş ve Umraniyeden,oradan geçmiş bir arkadaşınızım. Ben Koçgiri hadiselerini tamamen takip etmiş bir arkadaşınızım.
Oradaki cerayanı ahvali tadat etmek için memleketin gerek hayatı siyasiyesine ve gerekse orduda dahi heyeti umumiye zannedileceği için celsei hafiye talep ettik. Orada öyle bir mezalim icra icra edilmiş ki tüyleri ürpertir…. Bunları eline alan insanlar, parmaklarına dolayan, kendi din kardeşlerine bunu yapanlar Hıristiyanlara neler yapmaz, diyeceklerdir. Kendi elimizle bıçağımızı düşmanlara vermeyelim.
FEVZİ EFENDİ(Erzincan) – ……Efendim,evvel baharda memuren devrei intihabıyeme muvassalatımda Koçgırı, Umraniye hadisei meşumesinin Erzincan ve havalesine değin tevessü eylediğini görüp hükümeti mahalliye ile biliştirak bu ateşi fitne ve fesadın ıtfası için bazı salahkarane vesaite tevessül olundu. Hükümeti mahalliye ve mevki kumandanlıkları nın arzu ve müsaadeleriyle minelkadim tanıştığım dersim agavatından bazılarına tazminat gönderdik. Bu ateşi fitne ve fesadın elbirliğiyle refi ve iki karındaş arasından bu sui tefehhümatın izalesi için Erzincan;a civar münasip bir malale gelmelerini teklif ettim. Onlar da kabul ederek geldiler idi. Umraniye;nin menaatı mevkilesi Dersim;e nispeten ehemmiyetsiz dir….
İşte Umraniye;den Dersim dahi müteessir olmuştur. Umraniye; de esbap ve avami pek çoktur. Fakat maksadi siyasi olmadığı tahakkuk etmiştir. Birincisi Alişo gibi bir iki müfsidin telkinatı eserlidir. İkincisi,memurini mülkiyenin idaresizliği,hususiyle mücrimin hakkındaki ifratkarane muameleleri halk üzerinde müfsitlerin igfalatını müessir bir hale getirmişti.
Üçüncüsü, alevi kürtlerin ermeniler gibi tehcir edilecekleri hakkında, yine müfsitler tarafından,ortaya atılan işaat bu meselenin alevlenmesini intacetmiştir.
Dördüncüsü; ifratperverane,arzettiğim,muamelat ki Meclisi Alinize söylenmesini tervic edemiyorum.
Bu muamelat Cengizlerde, Ermenilerde,Yunanilerde olmuş idi. Atlarına binmişler,silahlarını almışlar.

HASAN HAYRİ BEY (Dersim) – Paşa hazretlerinin beyanatları sırasında Kürtlerin efkarı ne olabilir? Zannedersem Kürtlerin ahvali meçhul gibi görünüyor ve Kürtler de bütün fikirlerini beyan etmişler.
Telgrafla makamlara bildirilmiş,Kürtler de fikirlerini bildirmişlerdir. İhtimal ki buna karşı ademi itimad veyahut başka bir şey hatıra geliyorsa Kürtlerin ahvali ruhiyelerini Meclisi alinize arz etmek isterim. En ziyade meçhul olan Dersim aksamıdır. Acaba ne fikir taşıyabilirler,herkes bir fikir edinebilsin. Bunu da Paşa Hazretlerinin bu Kürtlerle temas eden bir cevap zaten cevaptan müstağnidir.
Paşa Hazretlerinin sualleri,çünkü tedip etmek için Kürtlerin mazisinden bahsetmek istiyorum. Efendim,şimdi evvela meçhul kalan Dersim Kürtleri,bunların ahvalleri nedir,nasıl yaşamışlar dır? Şimdiye kadar Hükümetle derecei irtibatları ne yoldadır? Bunları tayin etmek,bunların adam akıllı ahvali ruhiyelerine ve kendi hayatlarına vakıf olmak lazımdır.
Hulefayı Raşidin Ömer Hazretlerinin zamanı hilafetlerinde, mahdumu mükerremlerini vali göndermişlerdi. O Muhammet Hanefi Hazretleri vali iken,Hazreti Alinin şahadeti ve müteakiben Kerbela fecayii meydana geldiler. Sonra kerbela vakası Emevilerin… bunun ahfadları yine Harzım eyaletine iltica ettiler. Bugün ki günde Türk,aslan ve neslen Türk olarak orada yaşadılar. Onlar orada iken başlı başına bir Hükümet teşkil edemediler. Bir cemiyet tesis ettiler ve bu ruhani cemiyetleri de devam etti. Nitekim bu Muhammet Hanefi evlatlarının ruhan cemiyetinin semeresidir ki Eba Müslimi Horasaniyi çıkardı.
Emevileri devirdi ve Abbasileri yerine ikame etti. Sonra Abbasiler efendim,Makami Hilafete geçtikleri gibi Cafer Sadık;a ilk defa Hilafet teklif edildi. Cafer Sadık da, akaidi islamiyeye arız olan ihtilaflarla uğraşacağı için Makamı Hilafeti Abdullah;a terketti. Bu şartlar zanledersem belki manzuru aliniz olmuştur. İmam Hasan Muaviyeye terkettiği zaman hilafette birtakım şerait teklif etti.
Bunu şehlerden bir iki şeyhe,aynı zamanda Caferi Sadık;a teklif etti ve Hilafet te bunu kabul etti. Hilafetin kabulünden sonra Hilafetle aralarında zıddiyet çıkmasın diye emvali beytül mali müslimin imametin kontrolü altına verildi. İmametin kontrolüne verildiği için beytülmale el uzatamıyorlardı ve bu emvale el uzatmamak meselesinden dolayı saltanatı icra edemiyorlardı ve imameti kendilerine bir zül addettiler.
Tahmin edildiği gibi bunlar beyninde tezad başladı,Mansur zamanında nifak başladı. Derken yine dağıldı,tefrikai islamiyet oldu. Sonra efendim Abbasilerin takibatına duçar oldular,yine Harzeme iltica ettiler. Harzemiler arasında kaldılar. Şeyh Ahmet isminde bir zat Horasan;da icrayı Hükümet etmiş ve gaip olmuştu. Şeyh Ahmet emanetleri terketti ve kendisi, ortadan gaip oldu. Ehlibeyt yeniden İmamı ehlibeyt evlatlarına geçti.
Sonra efendim. Harzem beyleriyle bunlar bu yolda icrayı mevcudiyet ederken Selçukiler Tavaifi müluk içerisine girmeye başladı Selçukilerden Alaeddin bunlara yer verdi,sonra efendim, Abbasiler zamanında Harzem ve Cengiz bir… kesildi.
Huruç etti. İlk efendim,bunun darbesine Harzemler tesadüf etti. Başında bulunan Celaleddini Harzemi,Paşa Hazretlerinin emrettikleri gibi,beş altı sene harbı sağire devam,bilakis ve son muharebesini Erzincanın Ceha boğazından hücum etti. Harzemleri mahvettiler. Baki kalan ordusu bütün ailesiyle beraber Dersim dağlarına kaçtılar. Bugünkü günde Dersim dağlarında yaşıyorlar. Celaleddini Harzeminin mezarı ordadır.
Sonra Dersimde bir kısım da Arap var,bu Arap kısmı da Şeyh Ahmedin ahfadındandır. İşte bugünkü günde Haydarî tabir ediyorlarki;Haydar Şeyh Ahmet Hazretlerinin oğludur.
Bununda Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin bu Selçukilerden Celaleddini Selçuki hemşeresi sultanının merkadı şerifi de buradalardır, zanledersem. İkinci Şeyh Ahmede tuttu kendi hemşiresini nikah etti, kendisine damat etti.
Kendisine bu Anadolu dahilinde yerler verdiler,bunlar kaldılar,ta Salatini Osmaniyeden Sultan Bayazıd zamanına kadar. Sultan bayazıd veli zamanında Sünni ve şii tefrikası tahaddüs etti Sultan Bayazıd Velinin oğlu Sultan Ahmed….hareket etti.

Bu aile…tuttu,tekrimen Malatya Sancağı dahilinde Şeyh Hasan namiyle tevsim edilen,o sıra kendi reisleri Hasan bulunuyordu ki Alaiddin Sultanın hemşirezadesi idi,orada ikamet ettiler. Yavuz Sultan Selim zamanında Çaldıran muharebesi dolayısıyla orduyu humayun hereket ettiği zaman ne kadar Alevi varsa kesti, astı, kırdı, bilmem ne yaptı.
Dersim dağlarına iltica ettiler. Esasen kendileriyle Harzemiler arasında öteden beri muavenette bulunarak bunların tarafdarı bir kitle halinde iltihak ettiler.
İltihak ettikleri Harzemiler asla bunları kendilerinden yukarı biliyorlardı. Her ikisinde Harzemi ler tuttu,bunların kumandası altına geçti. Türkler maaliftihar kürtüğü kabul ettiler. Bugün sorsan Dersimlilere;doğrudan doğruya kürdoğlu Kürdüm der.

Sonra efendim,bu hal,tam o dağları geçtikten itibaren Dersimden katiyen bir kimse harice çıkmadı. İşte bu suretle Dersim dağlarının içerisinde mahsur kaldılar. O zamandan ta Sultan Mecid zamanına kadar mahsur kaldılar.
Katiyen hariçle temasları yoktu. Zira vuruyordu ve bir kasabaya çıkamıyordu. Sırf ahkamı diniyeleri bir akvalden ibaret kaldı. Yalnız bunların bazı sahih olan akvallerini Alevilik namı altında tadilata uğratılmıştır.
Sonra bu halde iken maatteessüf bazı camii şeriflerde öteden beri bakarsın vatanını hakkıyla takdir etmeyen efendilerden bazıları Kızılbaştır,şiidir. Sonra efendim,bunlar bu halde iken mahsur oldukları zamanda kendilerine bir idare aramak için başladılar para ile ağnamı mübadele etmeye.
Zaten kendilerinin idareleri sırf koyun,keçiden ibaret idi.
Hariç ile mübadeleye, cüz;i,cüz;i mübadeleye başladılar. Vay siz Kürtsünüz diyerek,ellerinden zaten medarı maişeti bir koyun idi, onları da ellerinden aldılar. Derken Dersimde eşkıyalık asıl bu yüzden ileri gelmiştir,eşkiyalık,ve bu yüzden bir çok zulme uğradı, bununla beraber İslamiyetten ayrılmamıştır ve ayrılmak taraftarı değildir.
Zira Dersim bu hakikatı isterseniz… bazı mevaddı kanuniye teklif ettim. Bazı arkadaşlar dediler ki senelerden beri Hükümetimiz Dersime nüfuz etmiş mi,etmemiş mi?zaten müstakildirler. Bir kerre bunlar istiklallerini istemiyorlar,ancak Hükümete dehalet ve adalet bekliyorlar.
Sonra görüyorsunuz,Fransız ve İngilizler birtakım tezvirler yapıyorlar. Kürdistana bir şekil vermediler,böyle olmalıdır diyorlar. Bunlar sırf Kürdleri Türklerden ayırmak, ikisini de boğmaktır. Başka bir fikir değildir. Bugün Kürt Türkten ayrılsa fena olur. Bilmiyorum Beyefendi başka Kürtleri bilmem,fakat Dersimin vaziyeti böyledir.

RESUL BEY (Bitlis) – O fikre kapılanlar İngiliz parasına kapılanlardır.(Alkışlar)

HASAN HAYRİ BEY (Devamla) – Arzetmek istiyorum ki,bu yakın zamanlarda oldu. Üç yüz otuz bir senesi nihayetlerinde Erzurum suküt ettiği zaman bir iki kazayı bastılar. Sonra Vehip Paşayı cepheden istediler,Dersim mevki kumandanı olarak gönderdiler. Ne ise gittik,kendi milletimizden,ağalarımızdan istirham ettik. Sancak muhasarasını kaldırdık.
Ötekilerini de urduk,sükûnet peyda oldu. Sonra rumlar geldiler,bilahare Erzincan;ı istila etti. Erzincan;ı istila ettikten sonra Erzincan;a propoğanda ya,Ermeniler vasıtasıyla Dersimi muhasaraya başladılar. Aynı zamanda baktım bir gün bir kağıt geliyor. Bir Kürt vasıtasıyla geldi. Oğlan bunu sana kim verdi? Bilmem kağıt kimden… Nikolanın,baş tercümanı Çerkez Hasan, bendeniz orada mevki kumandanı bulunuyorum.
Dersimde öteden beri gerek Hükümete karşı,gerek ahaliye karşı vukua gelen… Dersimliler benim ve ailemin kumandası altında içtima ettiler.
Mesela ailemizde bir amcam var,yüz yaşında,nafizi kelam. O imiş ve bunun yeğeni bulunmaklığım hasebiyle… böyle muktedir imişim, kendisine anlatmışlar.
O da bana o yolda kağıt yazıyor ki, Dersim efkarı umumiyesini bize çevirdiğiniz vakitte istediğiniz kadar mükafatı nakdiye var. Kral namına, Çar namına veyahut teşkil olunacak prensliğe namzedliği kabul etmek teklifi.
Bir kerre Dersimin efkarı umumiyesini zaten bir daha Rus lehine çevirmeye hacet yoktu. Ancak Dersimin bu gibi hallerin önünü almak için o efkarı Rus aleyhine çevirdiler. Çünkü sui idare Dersimi Rusyaya meylettirmişti. Ruslar bunu sırf benim şahsımın bulunmasını mani addediyor. Bana tutuyor milyonlarca lira teklif ediyor ve tabi bunu bir kaç ağa nezdinde okudum. Biz bu parayı kabul etmeyiz dedim.
İslamiyeti de bu yüzden mahveder alçaklar. Benim bu ağalara bütün sırrımı ifşa ettiğim cihetle bütün Dersim rüesası bugünkü günde beni Mebus intihap ettiler. Beni bütün rüesa kendi kuvvetleriyle beni Mebus çıkardılar. Çünkü vicdanımı sui istimal etmediğimden dolayı ancak bendeniz Meclisi Alinize Dersim namına bir teklifte bulunsam ve hini hacette maruzatım ne gibi saikle vukubulmuş ise onu da ispat etmeye hazırım….
Meclisin aynı oturumun İkinci Celsesinde Koçgiri ve Umraniye ve Şark vilayetlerindeki ahvali inzibatiye ve hadisat hakkında müzakere açılması kabul edildikten sonraki müzakere tutanağındaki Hasan Hayrı Beyin konuşması;
SEKSEN ALTINCI İNİKAT
4 Teşrinievvel 1337 Salı
İkinci Celse

Reis : (1)
Katip : (2)
_ . _

Reis – Celseyi açıyorum.
Zaptı sabık hulasasını okutuyorum.

1.-ZAPTI SABIK HÜLASASI

SEKSEN BEŞİNCİ İNİKAT
3 Teşrinievvel 1337 Perşembe
BİRİNCİ CELSE

İkinci Reis vekili Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat Koçgiri ve Umraniye ve Şark vilayetlerindeki ahvali inzibatiye ve hadisat hakkında müzakere açılması talebi jabul edilerek Adliye,Dahiliye Müdafaai Milliye Encümenleri Mazbataları okundu ve mevzuun müzakeresine geçildi….
2.- MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1.Fransızlar üsera mübadelesi.
REİS : Malûmualiniz dünkü gün bir takriri ruznamei müzakereye koymuştur. Onu okutacağım. Şimdi Koçgiri meselesi var……

2. Koçgiri ve Umraniye hadiseleri.
Refet Paşa(Dahiliye Vekili)(İzmir)- …..Asayiş meselesine dair müteaddit takrirler vardır. Koçgiri meselesi vardır,celsei hafiyede konuşulacak. ….Ondan sonra beyefendiler,tabi bu işi ne için yaptık? Memlekette yer,yer asayişsizlik hüküm fermandır bunun aksini iddia etmek çocukluk olur. …
REİS : Müsaade buyurun efendim,ben söyleyeyim sonra itiraz edin. (Gürültüler) Şimdi Koçgiri meselesine geçiyoruz. Bu kanun gelsin,müsaade buyurunuz. Dahiliye Encümenine havale edeyim.

REFET PAŞA (Devamla)- Koçgiri hadisesi sebebiyle verilmiş üç takrir vardır…. orada fena şeyler olduğunu,tedipten fazlaya gidildiğini burada arz ettik…. Bu bir adamın mahkum olmasına mütevakkıf bir şeydir. Halbuki dağda adam firar,bunu affedeceğiz. Ne yapmalıyız. İşte bu tecil odur. Dağdan inmekten korktuğu için affetmek istiyoruz. Affı umumi etmiyoruz….
BİR MEBUS BEY (Devamla)- … Yoksa gerek dersim ahalisi ahvatının telebi ve gerek o civarda bulunan aksam için mademki takibatı ani yapılamamıştır…. Bendenizce altı aydan beri akıtılan kanlar kafidir. Emri vakiler hiç bir vakit telafi edilemez. Bu isyanda yapılan zararların hiç bir zaman için tazmin suretiyle sahibine iadesi imkanı yoktur. Bu gibi şeylerin mümkün olan vesaiti seria ile hareket edilerek takibatı yapılmalı ve tecziye edilmelidir.
Oradaki ahali her zaman için evvel ve ahir Hükümete sadakatini yapmıştır…. Sonra mademki Heyeti Vekilece bunlar hakkında takibatı kanuniye icra edilmemesi halka vaadedilmiştir. Bu vaatten dönmek ise halkın Hükümete karşı ademi itimadını müstelzim olur.
Halka emniyet bahş olamaz. Teklif edildiği veçhile Alişir;den madasının affı memleketin menafıine muvafıktır.
HAKKI HAMDİ BEY (Sinop) – ……Koçgiri ve havalisinin, hatta Dersim de dahil olduğu halde,Meclisi Âlinizden adalet talep ettiklerini musırran beyan ettiler ve mutlaka adaleti nazarıitibara aldık ve bittabi vereceğimiz kararı da bu esasa istinat ettirmeliyiz….
Şimdi arz edeyim efendim; bendenize öyle geliyor ki, memleketin bizden istediği yalınız af değildir. O havaliyi gezen arkadaşların müşahedatına müsteniden,ifadatına nazaran evleri yağma edilmiş.
Eğer bunlar tecil edilip evlerine dönerlerse, acaba evlerinde rahat duracaklar mı? Bendenize öyle geliyor ki evlerinde hiç bir şey kalmadığı için rahat oturmayacaklar. Eğer rahat oturacaklarına kaniiz derseniz aldanmış oluruz.
BİR MEBBUS BEY (Devamla)- …..ve yine iddia ederim ki eğer dersim ahalisini kazanmak istiyorsak onlara adalet yapmalıyız
EMİN BEY (Erzincan) Efendim bendeniz Umraniye vakaları nasıl oldu ve tahaddus etti ve yapılan mezalim nedir? Bunları birer birer tadat edeceğim…. diğer yakalananlar,yani Hükümete itaat ederek istiman edenleri de vardır. Bunlar da yakalanmış hapsedilmiştir. Bunlar Hükümete itaat ettiklerinden tecil edilebilirler. Fakat dağda gezenler affedilemez. Sonra dağda gezenlerin evleri yanmıştır. Kadınların ırzına tasallut edilmiştir. Şimdi bu hapsedilenleri asmıyarak ve affedilenleri hapsetmiyecek olursak bir daha bir şey yapmıyacaklarına kani olmak doğru değildir.
Tortum Kaymakamlığına tayin olunan Şakir Bey o zamanki Jandarma Kaymakamı Umraniye;de Haydar Beyin konağına gitmişler. Alay Umraniyede,muhtelif yollara taksim edilmişler. Ben bunları gözümle gördüm. Martın üçünde oradan geçtim. Konakta keyif esnasında elini cebine sokup bir kağıt çıkartmış ve demiştir ki, sizin fermanı idamınız benim elimdedir. Bu söylediği zaman, Dersimden de daima Koçkırıya gelen giden olurdu. Nitekim Erzincanda bir ağa konağında misafir oluyor. Burada misaferet tarzı ile Dersimlilerden de bir çokları mevcut iken işte sizin fermanı idamınız;sizi Ermenilere benzetip ve sizi tamamıyla imha ederim. İstemezsem size bir şey olmaz,dediğini ifade ediyorum… fakat bunu söylemesinden dolayı Kürtlerin ekserisinde tabii bir galayan başlamış ve bizi Ermenilere benzetmek ne demektir demişler ve Umraniyeye bir saat mesafede Hacer köyünde ikamet ettikleri askerle erattan bir kaç kişi adi münazaa yaparlar…askerden de ekrattan da ölenler oluyor…
Nurettin paşanın tabirince ben bunları çenber içine aldıktan sonra Hükümetin tekalifini daha teşdit edeceğim diyerek,çenber altına aldım diyor ve tuttuğunu öldürmeye,ırzlara geçmeye, namuslara taarruz etmeye kalkıyor. Rica ederim hanginiz bu fecayi karşısında sabredebilirsiniz? Buna üç yaşındaki çocuklar bile tahammül edemezler ve böyle bir şeye maruz kaldığınız da rica ederim,nasıl karşınıza çıkanlara kurşun atmazsınız?
Bu suretle beş milyon,on sekiz milyon liralık servet mahvolmuştur.
Refahiye de bir arkadaşım vardır. onu işhad ederek yirmi sene evvel buraya tavattun etmiş,teehhül etmiş bir Türk,servetine tama edilerek,karısı cebren alınmış ve sen Alevisin diyerekten herif emval ve emlaki yağma edildikten sonra öldürülmüştür.
Efendiler; dünyanın hangi yerinde böyle bir hareket görülmüştür ki babasını bir evladın eline bir ip,diğer evladının elinde bir ip olarak çektirerek tam altı saat zarfında bu suretle feciane öldürülmüştür? Rica ederim efendi sen bu vaziyet karşısında asi olmaz mısın? Eğer asilik varsa ve bu ise işte Umraniye hadisesi…..
Sonra efendiler diyeceksiniz ki,Dersim buna ne suretle iştirak etmiştir? Bunu da söyleyeceğim. Abdulkadir isminde bir Vali yok yere meseleler ihdas etmesi..
Kürdistan namına gelen gazeteleri doğrudan doğruya Dersime tevzi ettirmiş ve o gazetelerde Kürtleri de Ermenilere benzeteceklerdir diye yazılmıştır. Maalesef bu adam hala Torum Kaymakamı olarak terfian gönderilmiştir.
Ve Umraniyede vukuu bulan ve tedibat denilen bu şeyin Afrika barbarlarının bile kabul edemeyecek derecede olduğunu görünce Dersimliler korkmuşlardır. İşte numunesi budur demişlerdir. Bu fecaiyi Ermenilere bile yapılmamıştır.
HASAN HAYRİ BEY (Dersim)- Hakikaten bu fecayi Ermenilere bile yapılmamıştır. Ve onlar Erzincana,Kemaha, Kuruçaya ve saireye tasallut etmişlerdir. Fakat ben çok teşekkür ederim ki bizim müftümüz ve memleketimizin eşrafı meseleyi Hükümete bırakmayarak doğru karşılarına gitmişlerdir demişlerdir ki, siz ne istiyorsunuz? Maksadınız bir şekaveti adiye ise istediğiniz kadar mal verelim.

Onlar da cevaben demişlerdir ki; müftü efendi ile anlaşalım. Müftü efendi hakikati tamamiyle anlatmış ve ekrat hakikati tamamıyla anlayarak geri dönüp gitmişlerdir. İşte sözümü hulasadan evvel şunu söyleyeyim ki ankete ben de taraftarım. Fakat bir an şart ki orada bir memur var,onunla Koçgırılıyı beraber asacak mısınız? Sonra üç,dört yüz kişi hapishanelerde yatıyor. Bunlardan masumlar çok vardır. asıl asiler dağlarda Alişir denilen herifle beraberdirler.
Binaenaleyh heyet buradan gidinceye kadar af kararının ilanının rica ederim. Bila kaydü şart olmak üzer…
(Devamına maalesef rastlanamadı)
(TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt II,sayfa 270)

Aziz Aşan,Şeyh Sait ayaklanması adlı yapıtında ;…23 Kasım 1925 de Dersim eski Milletvekili Hasan Hayrı ve Galip Bey idam edildiler der.s.45

Kamil Ateşoğulları,Bir İnsanlık Suçu:Ölüm Cezası, adlı yapıtında İdam Edilen TC Milletvekilleri listesinde s.116.

Adı Soyadı Seçim Bölgesi Yargılayan Mahkeme İnfaz Tarihi
Hasan Hayri Kango Dersim Şark İstiklal Mahkemesi 23.11.1925
(Kangotan)
TC Milletvekillerinden bu güne kadar 16 Milletvekili idam edilmişlerdir.

Hasan Hayrı Beyle(Kangotan) ilgili bir hayli görüşler vardır.
İsmail Göldaş,Hasan Hayrı Beyi değerlendirirken ;
;Dersim Milletvekili Hasan Hayrı Beyin 4.10.1921 tarihli ikinci celsede yapılan tartışmalarda,Koçgiri olaylarının Alişer tarafından başlatıldığını söylemesi,önemli sözlerdir. Bu sözleri önemli kılan Hasan Hayrı;nın kimliğidir.
Hasan Hayrı,bilindiği gibi Kürt tarih yazımında ;Büyük Şehit; olarak anılmaktadır. Onun siyasal konumu ve Kürtlük çalışmaları içindeki davranışları henüz bütünsel/objektif olarak anlaşılamamış tır. 1925de,katıldığı Kürt ayaklanması nedeniyle asılmış olması, Hasan Hayrının eyleminin ayrıntılarla verilebilmesini büyük ölçüde önleyici ve haklılığına katılımı yaygınlaştıran etken olduğu kanısındayım.
Oysa Hasan Hayrı;nın siyasal eyleminde ve Kürtlük çalışmalarında belirgin ve ilkesel bir tutum görmüyoruz. Koçgiri günlerindeki tutumu buna örnektir. Meclis konuşmaları da Hayrı Beyin siyasal özelliğini yansıtır içeriktedir.
;Fakat bir an Şark;taki orada bir memur var,onunla Koçgirili;yi asacak mısınız? Sonra üç dört yüz kişi hapishanelerde yatıyor. Bunlardan masumlar çok var dır. Asıl asiler dağlarda Alişêr denilen herifle beraberdiler. Binaealeyh heyet buradan gidinceye kadar af kararının ilanını rica ederim. Bilakaydüşart olmak üzere.;(War dergisi,Sayı:2,s.45)
Emir Celalettin Bedirhan,Hasan Hayrı Bey ile ilgili olarak; ;Bir Kürt Aydınından Mustafa Kemal;e açık mektupta bakınız nelerden bahsetmektedir.
;…Zatı fehimleri ise Diyarbakırda bir Kürt maiyetinde bulunuyordunuz. Arkadaşlarınıza muhalif ve harbin bitiminde Türkiye;nin parçalanmasına müteakip olanların belki bilincindesiniz. Kürtlere hoş görünmek istediniz ve ilk defa olmak üzere muharren Elazığda idam ettirdiniz.
Dersim Mebusu Hasan Hayrı Bey;in karargahınızda merbut bir Kürt taburu teşkil eylediniz. Efradı-i zabıtanın kamilen Kürt kıyafeti idi. Bu tabur efradı şal,şapık ve kolos giyiyor, Kürt hançeri takıyorlardı. Kumandanlar değilse de,emirler aralarında Kürtçe olarak söyleniyorlardı Bu Osmanlı Ordusunda Kürtlere ilk defa yapılmış bir Cemile idi. Kürtlerden yapılmış bir Cemilenin sonu Hasan Hayrının sonunu ;ibretamiz kehanet; sözleri ile anılıyor
Dersimde olaylar dinmek bilmiyor. Aşiretler bütün güçleriyle mücadele vermektedirler,buna bir çözüm bulmak üzere Elazığ Valisi Cemal Bardakçı görevlendirilir. Cemal Bardakçının amacı Dersim Aşiret reislerini dışarıya sürmek ve aşiretleri lidersiz bırakmaktır.
Bunda başarılı olamayınca bu defa Baytar Nuri aracılığı ile Aşiret reislerini bir toplantıda buluşturur.
Amaç bunları Ankaraya gönderip Mustafa Kemal ile görüşmeyi sağlamaktı. Toplantı sonunda bir heyet Ankaraya giderler. Bunlar;

1 -Karabali aşiret reislerinden Kangozade Mehmet Ali Ağa (1938 de öldürüldü)
2 -Abasan aşireti reisi Miço Ağa (1938 de kurşuna dizildi)
3 -Pengozan aşiret reisi İbrahim Ağa (1938 de yakılarak öldürüldü)
4 -Malatya Valisi Bızan Bey (Malatyaya gönderilenler adına)
5 -Elazığ Valisi Ali Cemal Bardakçı
6 -Abasan aşiretinden İbrahim Ağa(1938 de öldürüldü)
7 -Ferhadan aşiretinden Cemşid Ağa(1938 de öldürüldü)
8 -Soran Aşiretinden Hıdır Ağa(1938 de öldürüldü)
9 -Şadi aşireti reisi Veli Haki Rejiki
10 -Yusufan aşireti reisi Kamber Ağa(1938 de öldürüldü)
11 -Karabali aşiretinden Koço Ağa(1938 de öldürüldü)
12 -Karabali aşiretinden emekli subay Haydar Efendi(1938 de İstanbula sürüldü)
13 -Beran aşireti reislerinden Hasan Efendi(1938 de İstanbula sürüldü)
14 -Pevengan aşireti reisi Cafer Ağa (1938 de öldürüldü)
15 -Peyavangon aşiret reislerinden Süleyman Ağa(Antalya;ya sürüldü orada öldü)
16 -Babasuran aşiret reisi Yusuf Ağa(1936 yılında 30 kişiyle beraber çığ altında kalarak öldü.)
17 -Bahtiyar aşiret reisi Yusuf Ağa(1936 yılında 3 kişi ile çığ altında kalarak öldü)
18 -Alan aşiret reisi Ali Ağa (1938 de öldürüldü)
19 -Albeyan aşireti reislerinden Koço Ağa(1938 de öldürüldü)
20 -Seyyidan aşiretinden Dr. Nuri Dersimli(1937 de Suriyeye iltica etti)
21 – Kırgan aşireti reislerinden Mustafa Ağa(1938 de öldürüldü)

Ankaraya giden bu heyetin asıl amacı sürgünlerin durdurulması, sürgüne gönderilenlerin tekrar bölgelerine dönmelerinin sağlanması. Ancak bu gidişten aradıklarını bulamadılar ve Mustafa Kemal ile görüşemediler. Mustafa Kemale vekaleten zamanın Meclis Başkanı Kâzım Karabekir görüşür. Aşiretlerin sakin hareket etmeleri halinde sürgüne gönderilenlerin tekrar dönmelerine izin verileceğini,Mustafa Kemalin büyük nutkunu hazırlamakla meşgul olduğunu söyler ve gelen heyeti tekrar Dersime gönderir.
1931 yılı sonlarında Başbakan İsmet İnönünün talimatıyla bir rapor hazırlayan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya,Bölge Umum Müfettişi İbrahim Tali Öngören, Kâzım Orbay ve Kenan Paşanın hazırladıkları ortak rapora göre;
Aşiret Ağaları ile aşiret ağası olabileceklerin tespit edilerek Dersimden uzaklaştırılması, Dersime azda olsa hizmet götürerek insanları yumuşatmak,Malatya ve Elazığ bölgesindeki araziden arazi vermek bahanesiyle bölgeden bazı aileleri uzaklaştırmak.
Okullar açmak ve Türklük propagandası yapmak… gibi projeler hemen hayata geçirilmeliydi.
Bu rapor doğrultusunda arazi vermek bahanesiyle ovaya yerleştirilen aile ve aşiretleri şöyle :
Karabali aşireti,79 hane 428 nüfus
Ferhat uşağı, 34 hane 465 nüfus
Abbas uşağı 10 hane 50 Kırgan uşağı 3 hane 20 Bahtiyar uşağı 11 hane 41 Şam uşağı 3 hane 29 Laçinan uşağı 1 hane 5 nüfus Hiran uşağı 5 hane 27 Alan uşağı 1 hane 6 nüfus Kureyşen uşağı 3 hane 15 Pilvenk uşağı 19 hane 70 Seyitler uşağı 7 hane 39 Nüfus Şavek uşağı 2 hane 10 nüfus
Elazığın Habur,Ağız,Mürü, Sintik, Hüseynik, Etmetik,Künk,Vert, Etik köylerine zorunlu iskan edilmişlerdir.
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya,bir kısım Ağaları batıya göndermek üzere rapor hazırlamıştı. Bu rapora göre 347 Aileden
76 Aile Tekirdağ İline,
34 Aile İzmire,
38 Edirne,
73 aile Manisa;ya,
56 aile Kırklareli,
65 aile Balıkesir illerine sürülmeleri gerçekleştirildi.

Raporda sürülecek ağaların isimleri ise ;
Karaballı aşiretinden: Kangozade Mehmet, Ali, oğulları Veysi, Murtazazade İsmail ağa,Mikailzade, Koçağa ve oğulları, Süleyman ve Hızır,Temir ağa ve oğulları Yusuf, Hasan,Adil,Koç Ağanın kardeşleri Veysi, İbrahim, Seyithan, Hüseyin, Sanri, Cemil, Yeşil ağa, Lüleburgaza sürgün edildiler ancak diğer aşiretlerden birçokları değişik bölgelere sürüldüler.
Diğer aşiretlerin bazıları tek bir aile olarak bile sürüldüler. Bunlar içinde eski Dersim Milletvekili Miço Mustafada vardı. Dağıldıkları bölgeler ise; Manisa, Tekirdağ, Bergama, Hayrabolu, Akhisar, Salihli, Kırklareli, Saray, Keşan, Kozluca, Alaşehir, Balıkesir-Balya, Aydın, Turgutlu, Babaeski, Ödemiş, Uzunköprü, Bayındır, Çorlu, Çorum, Susurluk, Vize, Malkara, Bandırma, Kula, Pınarhisar, Vize, Eskişehir, Afyon-Sandıklı,
Dersimde sürdürülen yok etme hareketi 1938 sonlarına kadar devam etti.

6 Ağustos 1938de Bakanlar Kurulu ilginç bir karar almışlardır. Alınan karar şöyledir:
1. Yasak bölgelerde yer alan Dersim halkından 5 ve 7 bin kişinin batı illerine nakil ve iskanı.
2. Yasak bölge dışında bulunan ve lokal yerlerde bırakılması uygun görülmeyen aşiret reisleri kolbaşları,seyit ve şeriklerle ve bunların aile yakınlarının da batıya nakle tutulması. Sonra da silahlandırılmamaları.
3. Bölgede halkın silahtan arındırılması,harekattan sonrada bu işe devam edilmesi
4. Batıya nakledilenlerin ne kadar hangi sanayi merkezine sevk edileceği
5. Ele geçen mahkûmların hükümlerinin infazı.
6. Asker kaçaklarının askerlik hizmeti görüldükten sonra batıda mürettep oldukları yerlere sevk.
7. Yasak bölgenin korunması için kuvvet çıkarılması gibi hususlar dır.

Hozat Yukarı Taner Köyünden yaşlı Mehmet Savaşçı başından geçen bir olayı şöyle anlatmaktadır:
“Ben 8 yaşındaydım.1938 yılının Ağustos ayının sonlarına doğruydu. Daha evvel Sivas tarafına sürgün edilen Karabali Aşireti reislerinden Kopo Ağanın tekrar kaçıp bu bölgeye geldiğini duymuştuk.
Bu sebepten dolayı askeri birlikler Yukarı Taner-Bozolar köyünü geçerek Kopo Ağayı yakalamak için askeri sevkıyat yapılıyordu. Bir süre sonra Kopo Ağanın dört çocuğu ile birlikte öldürüldüğünü duyduk. Askeri birlikler dönüşlerinde önüne gelen köylerde başta Vartangül olmak üzere çevresindeki köylerin yakılıp,yıkılmasından sonra bizim köye yukarı Taner Köyünü sarmışlardı.
Aynı günde bir uçaktan da bildiri atılıyordu. Ne olduğunu bilmiyorduk. Bunun üzerine annem beni ablamı ve küçük kardeşimi köylülerin toplandığı yere götürmedi.

Bizim evin samanlığına sakladı,samanlıkta dikenler bize batıyordu. Kardeşim ağlamaya başlayınca köylüler bize kızarak Sizin kanınız bizimkinden kırmızımı, sizi görürlerse sizin yüzünüzden bizi öldürürler.
Anneme sende bizim yanımıza gel diye köylüler tepki gösteriyorlardı. Annem bizi samanlıktan çıkartarak kavaklığa saklamaya çalıştı. Annem ve üç kardeş korkudan titreyerek toplanan köylüleri izliyorduk askerler köylüleri bir evin içerisine doldurdular ve evi ateşe verdiler.
Ön kapıdan kaçanları makineli tüfeklerle tarıyorlardı. Bu arada komutan bizi görmüş ve askerin birini çağırarak orada çocuklar var onları da öldür diye emir verdi.
Bunun üzerine asker bizim yanımıza geldi korkudan tir tir titriyor ve anneme sarılmıştık. Asker bizim halimizi görünce bize acımış olacak ki bizi öldürmeden koşarak komutanın yanına gitti ve Komutanım orada insan yok tavuklar var dedi ve biz ölümden kurtulmuştuk.
Biraz sonra yakındaki Lotolat mezrasında toplanma borusu çaldı ve askerler oradan uzaklaştı. Giderlerken yol üzerindeki evleri ateşe veriyorlardı, tarlaları ve harmandaki buğdayları dahi ateşe verdiler.
Bir süre sonra kavaklıktan çıkarak ölülerin üzerine basarak köyün üst tarafındaki Hizan dağına doğru ilerledik ve geceyi ormanın içerisinde geçirdik. Küçük kardeşim bir süre sonra korkudan öldü.
Dağın öte yanındaki Kori köyüne gittiğimizde köyün tamamen yakıldığını arı peteklerinin suyun içerisine atıldığını gördük. Abim Haydar ve ablamdan hiç haber alamamıştık.
Ablam yanan evin içerisinden kaçarken saçları tele takılmış ve bir tutam saçı kopmuşsa da kurtulmuş. Abim ise yanan evde hayatını kaybetmişti. 3-4 gün köyümüze gelememiştik.1938 yılında bizim ailenin başına gelen böyleydi;diyordu.
7-8 Eylül 1938 de 8.Kolorduya bağlı 15.Tümen,Kolordu komutanı Sarıoğlu; Piyami, Kızılkom, Kozluca, Çarhil, Danz, Emirgan dereleri taramalardan geçilmez. 12.Tümen asıl kuvvetleri Tağar deresinde 13 erkek,30 kadın ve çocuğu yakar.
Baz deresinde iki kişi ölü ele geçirilir. Bunlardan biri Karabali aşireti reislerinden Gülali oğlu Ali;dir. 9Eylül 1938de 56.Alay kızılviran ormanında 37 Dersimliyi daha öldürmüşlerdi.

2000e Doğru Dergisi 13 Aralık 1987 tarih 51 sayısında Aşiretler Raporu adlı bir rapor yayınladı. Bu rapor özellikle Ülkenin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 23 ili kapsayan ve bu illerde yaşayan Aşiretlerle ilgili ilginç bilgiler vermektedir. 113 sayfasına teker teker çok gizli;damgası vurulan bu raporun Devletin hangi makamı tarafından hazırlandığı bilinmemektedir.
Raporun Tunceli ile ilgili bölümünde 49 aşiretten bahsedilmektedir.
Karaballı aşireti ile ilgili bilgi;
Aşiretin(veya kabilenin)Adı : Karaballı
Nüfusu : 3000
Dili : Kürtçe(Zaza)
Mezhebi : Caferi-Alevi
Düşünceler : İsyana katılmıştır. Asayişi bozmazlar. Kanun hükümlerine uyarlar.
Dersim üzerine yazılmış bir Rapor,
T.C.İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı III.Ş.I.Ks. tarafından,55058 sayılı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu rapor ;kayıt altında yüz tane basılmıştır; denilmektedir. Raporun tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak Rapor iki bölüm olarak hazırlanmıştır.
Birinci bölümde Dersimin coğrafi,ırki,iktisadi,zirai,idari,mali ve sıhhi
Bayındırlık,eğitim,askerlik,nüfus,yol ve su durumunu ve Aşiretler hakkında bilgi vermektedir.
İkinci bölümde, ;Dersimin asayişsizlik tarihçesi Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak incelenmekte,Dersim;in ıslahı esasları ve safhaları ele alınmıştır.
Bu rapor Kaynak Yayınları tarafından hiç değiştirilmeden yayınlanmıştır.
Raporun Dersimin Yolları bölümünde Ovacık Mıntıkasında:
K-Kara Yel Geçidi,Çemişkezeğin,Matsanut köyüne bir saat uzaktadır
Koç,Ferhat,Karaballı,Abbas uşakları bu gedikten de geçerler.
Raporun bir bölümünde Dersim;in Nüfusu ile ilgili dökümanlarda:
Asya Türkiyesi muharriri Vitali Genet Dersim nüfusunu kayıt ederken Müslüman,Kürt,Kızılbaş,garagoryan ve proteston Ermeni olarak sınıflandırmıştır.
Bu bölümde Kürtleri ve Kızılbaşları Müslüman olarak görmemektedir
Bir başka bölümde, Garbi Dersim;bu mıntıkadaki sakin aşiretler arasındaki tradisyon şudur.
Ecdatları Horasanda mukim şeyh Ahmedi Yesevi imiş. Cengiz istilası üzerine Ahmedi Yesevinin oğlu Şeyh Hasan dede aşiret halkı ile Iraka göç etmiş,orada Abbasi Halifeye dehalet ederek iskân edilmiş.
Hasan Dede bir aralık Hicaza ve oradan Mısıra geçmiş ve Bağdada döndüğü zaman o yerlerde kalamayacağını kestirerek aşiret halkı ile Anadoluya geçmiş ve Konya Selçuklarından Alaettine tebaiyet etmiş.
Alâettin,bir hemşiresine Hasan Dedeye tezviç ederek onu aşireti ile beraber Malatya civarında iskan etmiş. Bu aşiret Yavuz Sultan Selim zamanına kadar bu mıntıkada kalmış. Yavuzun Şiilikle bi rahmane mücadelesi sırasında korku ile Dersime kaçmışlar. Şeyh Hasan dede yolda ölmüş. Gedanmadeni kazasının Şeyh Hasan karyesinde defnedilmiş.
Hasan ve Seyit ismindeki iki oğlu aşiret halkı ile beraber asıl Dersim mıntıkasına göçmüşler,Hasan Hozat ve civarında kalmış,Seyit kendi tevabii ile Ovacık mıntıkasına geçmiştir.
Hasan;ın Abbas,Karaballı,Kırık,Ferhat isminde dört oğlu olmuş bunların her biri bir aşiret halinde taazzuv etmiş. Bu gün Şeyh Hasanlı gurubu altında Abbas,Karaballı,Ferhat aşiretleri vardır. ve esas aşiret gurupları olup bunlar da daha küçük kabileler haline inkısam etmişlerdir.

Daha sonraki dönemlerde yani 931 yılında Dersimden bir kısım aileler ovaya gönderilmek istenmiş. Ova olarak tabir edilen bölge Elazığ ve civarıdır. Belirtilen tarihte aşiretlerden gönderilen aile ve nüfus sayısı :

Karaballı Aşireti, 79 hanede 428 nüfus
Ferhat uşağı , 34 165

Abbas 10 50

Kırgan 3 20

Bahtiyar 11 41

Şam 3 29

Laçin 1 5

Hiran 5 27

Alan , 1 6

Kureyşan 3 15

Pilvenk , 19 70

Seyitler , 7 39

Şavak , 2 10

Bu aileler Elazizin Habur,Şeyh Hacı,İçme,Ağız,Mürü,Sintik, Geçeli,Kuyulu, Tadım, Çorçuk, Vertetik,Hüseynik,Künk,Etmetik köylerinde iskan edilmişlerdir.

Raporda Aşiretlerin hayvanlarını beyan ederek ödedikleri vergilerede yer verilmiştir.

Aşiretler, Yazdırdıkları Ödedikleri

Şam Uşağı , % 5 Kısmen ödemişlerdir.
Nanik Uşağı % 1 Hiç ödememişlerdir.
Beyit uşağı , % 20 % 100 ödemişler.
Aşuranlı uşağı % 10 Kısmen ödemişler.
Bal uşağı % 1 Hiç ödememişler.
Keçel uşağı % 1 Hiç ödememişler.
Koç uşağı % 5 % 30 ödemişler.
Ferhat uşağı , % 20 % 70 ödemiş.
Karaballı , % 25 % 70 ödemiş.
Laçin uşağı % 2 % 15 ödenmiş.
Bahtiyar uşağı % 15 % 70 ödemniş
Abbas uşağı % 25 40 ödenmiştir.

Burada da görülüyor ki Karaballılar bölgedeki aşiretler arasında en yüksek vergi ödeyen aşirettir.

Aşiretlerle ilgili dökümanlarda Karaballı aşireti ile ilgili bazı bilgiler vermektedirler.

Karaballı aşireti :

Bu aşiret aşağı Karaballı,yukarı Karaballı namıile ikiye ayrılırlar.
Aşağı Karaballı aşireti de Kindanlı,Lôlanlı,Ateş uşağı,Kango zadeler, Ali Kegolar,Tavuklu kegolar şubelerine ayrılır.
Aşiret reisleri: Kangozade Mehmet Ali,Ali Kego zade Koç ağa ve Temur ağalardır. Reisleri olan Kango zade Mehmet Ali aşiretin en zenginlerindendir. Fakat aşireti daima ifsada sevkeden eşhastandır. Bu aşiretin Mutraza zade İsmail ağa,Mikail ağa zade Koç ağa ve Yeşil ağa isimlerinde birkaç ağası daha vardır. mehmet Ali kadar nüfuzlu değilse de Yeşil ağa bu kabile içinde en müfsit bir şahıstır. Mehmet Ali ağanın Veysi,Yusuf namında iki çocuğu vardır. Koç ağanın Hızır ve Süleyman namında iki çocuğu vardır. Temur ağanın Yusuf,Hasan,Adil isminde üç çocuğu vardır. Temur ağanın en mühim ve yakın akrabaları Kangozade Temur,Mahmut,Bezavanlı Halil ağa,Şahin namındaki kimselerdir. Koç ağanın biraderleri de Veli Seyit han,İbrahim ağa,Hüseyin,Hayrı ve Yusuf Cemil beylerdir.

A-Aşağı Karaballı:
Aşağı Karaballı aşiretine mensup şubelerden Kindanlı,Lôlanlı, Ateş uşağı,Kango zadeler,Ali Kegolar,Tavuklu Kegolar,Gedikler uşağı şubelerinin cümlesi Kango zade Mehmet Ali ağa ve Koç ağa emrine tabidirler.
Aşağı Karaballı aşiretinin hükümete temayülü: Hükümete itaatları yok gibidir. Evvelce bir çok defalar isyan etmişlerdir. Reisleri Kango zade Mehmet Ali zeki ve akıllıdır. Hükümete hizmet eder ecdadının da hizmet ettiği söylenmektedir. Çok nüfusları olduğu halde reislerinin dürbinliği dolayısiyle hali sükûnettedirler. Yerleri münbittir ve hükümete nim mutidir.
Nüfüsü : 2000 erkek. 1500 Kadından ibarettir.
Silah mevcudu : Mah raporuna nazaran silah adedi 800 mavzer, müfettişlik raporuna göre 770 adettir.
Cephane miktarı malûm değildir.
Aşiretin diğer aşiretlerle münasebeti : Ferhat uşağı,aşağı Abbas uşağı, Bahtiyarlı,Laçin uşağı ile hukukludurlar.
Serveti : 25 at,1500 sığır,2000 koyun,3000 keçi,600 katır,50 merkep.

B-Yukarı Karaballı :
Gedikler uşağı,Maholar uşağı,Mezrolar uşağı,Kindanlılar namında dörde ayrılırlar.
Reisleri : Bu aşiretin reisi idam olunan Hasan Hayrı beydi. Şimdiki reisleri Hüseyin Ağanın oğlu Ağadır. Bunun Mahmut isminde bir oğlu vardır. mühim akrabaları yoktur.
Nüfusu : 900 erkek, 600 kadındır.
Silah mevcudu : 300 küçük çaplı mavzer.
Aşiretin diğer aşiretlerle münasebeti : Şimdilik yukarı Abbas ve Ferhatlarla dostturlar. Tamamen meskûndurlar.
Hükümete temayülleri : Hükümete itaatleri yok gibidir. Muhtelif tarihlerde bir çok defa isyan etmişlerdir.
Servetleri : 3 at,1000 sığır,300 koyun,1700 keçi,10 katırdır.

Rapordaki bilgiler ve yazım şekli hiç değiştirilmeden sunulmaktadır.

BÖLGEDEKİ SİLAH VAZİYETİ

Mah. Müfettişlik Vilayet
Aşiretin İsmi Tahmini tahmini tahmini Takdir Mnt.

Karaballı 1300 770 800 750 Hozat
Laçin 150 150 150 150 ,,
Ferhat 500 795 800 500

Kırganlı 300 350 300 300 Hozat
Aşağı Abbas 400 300 300 250

Yukarı Abbas 500 500 500 500

Koç 400 390 340 300

Bahtiyar 200 300 250

Derviş Cemal 800 50

Sarı saltık 100 50
Karabali aşireti bölgenin önde gelen aşiretlerinden olduğu için zaman zaman diğer aşiretlerle de sorun yaşamaktaydılar.

Yaşanan aile için sürtüşmelerden sonra Gangozade İsmail Ağa Dersimi terk ederek bir çok yerleri gezdikten sonra Kayseri;nin Sarız İlçesi İncemağara Köyüne yerleşir.
Bu köyü seçmesinde bazı gerekçeler var. İncemağara Köyü- Kayseri Maraş, Adana üçgeni arasındadır. Elbistan;a aynı mesafede. Höketçe (Tufanbeyli) nin Şar köyüne yakın. Şar son derece önemli bir eski yerleşim merkezi. Ulaşım sorunu olmayacaktır.
Köyün içme suyu ve akarsuyu oldukça yeterli, Tarım için yeterli arazi mevcut, Hayvancılık için oldukça geniş bir arazi ve arkada Binboğa dağı mevcut. Binboğa dağı ve etraftaki dağ ve tepeler tamamen orman.
Köy halkı Sünni ve Avşar.
İsmail Ağa; Alevi,Kürt ve Dersimli. Tabi köy halkından bir kısmı buraya yerleşime razı olmamaktadır.
İncemağara Köyüne yerleştikten sonra köylülerle zaman zaman sorun yaşanmış. Baskılara dayanamayan İsmail Ağa kısa bir müddet Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyüne taşınmış ama burada çok az kalmış. Tekrar İncemağara;ya dönmüş.
Köy halkı fakir olduğu için sıkıştıkça arazi satmışlar ve İsmail Ağa ucuz pahalı demeden satın almış. Kısa sürede köyün dörtte üçünü eline geçirmiş. Köydeki dört un değirmeninden ikisini elde etmiş.
İsmail Ağa eğitime önem verdiği için oğullarından Ahmet Ramiz Beyle,Niyazi Beyi okutmuş. Her ikisi de Amcaları Hasan Hayri Bey gibi Orduda Subay olmuşlar. Diğer oğlu Kahraman Ağa okumamış ve köyde Babasının yanında kalmış. Cafer en küçük oğlu ve oldukça zeki birisi. Eğitim görmemesine rağmen kendisini gerek Dini gerekse sosyal açıdan çok iyi yetiştirmiş. Alevilik ve İslamiyet alanında çalışmalar yaparak adını bölge dışına çıkartmış. Yazdığı şiirleri dönemin önde gelen sanatçılarından Arif Sağ,Belkıs Akkale, Yavuz Top,Musa Eroğlu…gibi sanatçılar tarafından okunurken,bir çok eserleri de sonradan kızı ile evlenen Aşık Nesimi Çimen tarafından değiştirilerek kendisine mal edilmiştir.
CAFER TAN
( 1891-30.10.1978)

1891 Yılında Tunceli İli Hozat ilçesi Karaca Köyünde dünyaya geldi. Karabalılılar aşiretindendir.
Babası Gangozade İsmail Efendinin 4 erkek ve 3 kız çocukları var.
1. Ahmet Ramiz Tan (1884-1.6.1928)
2. Kahraman Tan (1306-28.2.1969)
3. Ali Niyazi Kangotan
4. Cafer Tan (1891-30.10.1978)
5. Safiye Akbulut
6. Hane Yoleri
7. Şahriban Yiğit.
Gangozade İsmail Efendi ailevi nedenlerle Dersim;den ayrılarak Kayseri,Sarız,İncemağara Köyüne 1908 tarihinde yerleşmiştir.
Cafer Tan 87 yıllık yaşamına bir çok şeyler sığdırmıştır. Aileden gelen okuma alışkanlığını en iyi şekilde değerlendirmiştir.
Alevi-Bektaşi öğretisini ailesinden ve Alevi dedelerden dinleyerek ve yaşayarak öğrenmiştir.
Annesi Derviş Cemal ocağından Seyitağa dedenin kızıdır. Muhakkak anne tarafının bu öğretiye ayrı katkısı olmuştur.
Yaşamı boyunca hoşgörüyü,insan sevgisini elden bırakmamıştır. Yaşadıklarını ve duygularını şiirlerinde açık bir dille anlatmıştır. Şiirlerinin tamamına yakını Allah,Muhammed, Ali,Hasan Hüseyin ve Hacı Bektaş-i Veli üzerinedir.
30.10.1978 yılında İncemağara Köyünde hayata gözlerini yuman Cafer Tan;dan dönemin halk şairlerinden bilim adamlarına kadar birçokları ziyaret etmiş ve yararlanmışlardır.
Bunlardan örnekler verecek olur isek;
Davut Sulari,Aşık Mahsuni Şerif,Aşık Veysel,Aşık Daimi,Halil Öztoprak,Aşık Melûli,Sefil Selimi,Aşık Hüdai,Mehmet Çoban,
KARABALILAR LiSTESi

ADI SOYADI BABA ANA D. YERI D.TARIH Ölüm Tarihi.
Karabal Dersim
Hüsenan Karabal Dersim
Ulukan Karabal Dersim
Şarikan Karabal dersim
Mamikan Karabal dersim
Gedikan Karabal dersim
Gekke Karabal dersim
Şahüseyin Karabal dersim
Mikail Mahmut dersim
Ali Mikail dersim
Mahmut Mikail dersim
Gekke Mikail dersim
Yusuf Mahmut dersim
Murtaza Yusuf Dersim 1831 1907
Telo Yusuf dersim
Suleyman Yusuf dersim
Mehmet Yusuf dersim
Ismail Tan Murtaza Goher dersim 1285 1341
Cafer Tan ismail Hatice dersim 1307 1978

Abbas Tan Zeki Fahriye İncemağara 1952
Abbas Tunç Hüseyin Zeri Taşgirek 1933
Abdulkadir Kango İbrahim Sabire Agzunik 1928
Abidin Konak Nurettin Rahime Hozat 1980
Abzer Coşkun Ağa Hatice Bezaut 1894
Ağa Coşkun Ali huri Agzunik 1891
Ağce Durmuş Tosun Besi Taner 1898
Ağce Durmuş Seydo Nazi Gevic 1928
Ağce Mert Süleyman İncemağara
Ağci Akdoğan İbrahim Huri Türktaner 1928
Ağci Tunç Gülo Eti Segedik 1889
Ağci Tunç Tosun Besi Agveysi 1898 1945
Ahmet Kangotan Gazanfer Bilge İncemağara
Ahmet Ferit Tan Kahraman Hatice İncemağara 1928
Ahmet Ramiz Tan İsmail Hatice Hozat 1300
Ahmet Ramiz Tan Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1955
Akın Güneş İsmail Kibar Darıdere
Alev Durmuş Hüseyin güllü Hozat 1982
Alev Tunç Kenan serayi Hozat 1986
Alev Yiğit Hasan Sakine Ördekli
Aleyna Kango Ali hüsne Adana 2000
Alışan Tunç Mahmut Elif Taşgirek 1945
Ali Mikail Dersim
Ali Karahan Kazım Fadime İncemağara
Ali Köker Tufanbeyli
Ali Nergiz Ağa Naciye Tufanbeyli
Ali Tan Zeynel Abidin Kozi Sarız 1936
Ali Tan Ahmet Ferit Filik İncemağara 1962
Ali Yiğit Hasan Sakine Ördekli
Ali Akdoğan Hüseyin Zeri Agveysi 1916
Ali Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1956
Ali Coşkun Murtaza Güher Agzunik 1859
Ali Coşkun Efendi Cemile Hozat 1960
Ali Durmuş Hüseyin Ağci Taner 1910
Ali Durmuş Hasan Veli Ağce Taner 1918
Ali Kango Hidir heyvi Agzunik 1931
Ali Kango Zeynel Fadime Adana 1975
Ali Konak Süleyman Aydan Hozat 1992
Ali Tunç Abbas Eli Taçgirek 1842
Ali Tunç Yusuf Leymun Hozat 1973
Ali Asker Akdoğan Rıza Ağci Hozat 1970
Ali Asker Tunç Hasan Hayrı Hatice Hozat 1983
Ali Aziz Kangotan Veysi Zarife Agzunik 1926
Ali Can Kangotan Ahmet Datça
Ali Can Pınarbaşı Hüseyin Zeynep Söbeçimen
Ali Ekber Akdoğan Rıza Ağci Hozat 1957
Ali Ekber Coşkun Şeyho Azime Hozat 1961
Ali Ekber Tan Ramiz Edibe Nazimiye 1962
Ali Ekber Tan İsmail Zeynep İncemağara 1964
Ali Ekber Tunç Hıdır same Hozat 1965
Ali Erdem Tan Ali Ekber Mehlika Almanya 1994
Ali Haydar Kangotan Ali Aziz Rukiye Çivril 1945
Ali Hidir Akdoğan Rıza Ağci Hozat 1957
Ali Hüseyin Demir Rıza Kumru Hozat 1954
Ali Hüseyin Kangotan Ali Aziz Rukiye Hozat 1951
Ali ihsan Coşkun Rıza Kumru Hozat 1956
Ali Murat Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1919
Ali Murat Tunç Doğan Hani Hozat 1964
Ali Murat Koç Halit Sultan Kayseri
Ali Niyazi Kangotan İsmail Hatice Karaca 1906
Ali Pasa Tan Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1957
Ali Rıza Akbulut Halil Zeynep Ördekli 1934
Ali Rıza Akbulut Metin Mine Ördekli
Ali Rıza Yoleri Mehmet Ankara
Ali Veysi Kangotan Ali Aziz Rukiye Hozat 1955
Alihan Muratkan Haydar Dilber Hozat 1960
Alihan Pilav Hayri Hatun Hozat 1983
Alime Coşkun Hasan çiçek Hozat 1962
Alime Konak Hasan çiçek Hozat 1962
Aliyar Kangotan Yusuf Veysi Melek Hozat 1990
Aliye Tan Ahmet Ramiz Sadiye İncemağara 1341
Aliye Tan Naci Gülşen İncemağara 1985
Alper Kango Zeynel Fadime Adana 1978
Altan Akbulut Cevat Gazel Ördekli
Altan Kangotan Niyazı Esma İncemağara 1931
Altun Akdoğan Süleyman Kuli Lolanter 1947
Altun Tunç Yusuf Leylum Hozat 1967
Altun Tunç Seyican Kumru Hozat 1967
Anıl Boz İbrahim Saime Almanya
Anıl Keskin Ertuğrul Adana
Ani Coşkun Bego Besi Agzunik 1914
Ani Koç Keko Zuhra Türktaner 1923
Ani Mıratkan Mehmet Rukiye Hozat 1934
Ani Tunç Midir perize Agveysi 1934 1938
Arda Güneş Recai Neval Darıdere
Arda Konak Fehmi Nursel Almanya 1998
Arif Yıldız Hasan Hayriye Çağşak
Arzu Tunç Mazlum Raziye Hozat 1976
Aslan Tunç Efendi Kıymet Elazığ 1975
Asli Mıratkan Abbas Peri Hadisar 1886
Asya Konak Hayri Feyhan Almanya 1997
Atakan Mert Gazanfer Gülaser İncemağara
Atasoy Tan Abbas Melek İncemağara 1972
Atilla Erol Yılmaz Hatice Pertek 1978
Atilla Erol Yılmaz Tunceli
Avni Yoleri Mehmet Hane Develi
Aydan Konak Cavit Elif Hozat 1965
Aydan Konak Cavit Elif Hozat 1965
Ayfer Akdoğan Emir Kibar Hozat 1989
Aygül Akdoğan Veli Fayme Hozat 1975
Aygül Coşkun Teslim ipek Hozat 1976
Ayhan Coşkun Teslim ipek Hozat 1977
Ayhan Tan İsmail Zeynep İncemağara 1959
Ayhan Tunç Zeybek Elif Hozat 1967
Ayhan Uçkaç Cemal Cemile Göksun
Ayişe Coşkun Nuri Nesibe Hokik 1933
Ayla Erol Hüseyin Ani Hozat 1973
Ayla Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1973
Aymelek Mıratkan Mehmet Kadriye Gönen 1970
Aynur Demir Ali Hüseyin Keziban Hozat 1982
Aysel Uçkaç Cemal Cemile Göksun
Aysun Akdoğan Ahmet Sakine İstanbul 1974
Ayten Demir Ali güllü Tunceli 1961
Ayten Durmuş Mustafa Kise Hozat 1961
Azime Coşkun Ali Haydar hanim Taner 1935
Azime Konak Haydar Zühre Falaka 1945
Azime Mıratkan Hüseyin Zarife Hozat 1906
Azime Tan Ali Kibar Tunceli 1961
Aziz Konak Halil Tunceli
Bahar Durmuş Hüseyin güllü Hozat 1989
Bahar Kanko Abdullah Fati Harput 1869 1906
Baran Coşkun Ali Alime İstanbul 1997
Baran Demir Ali ihsan Eser Hollanda 2001
Baran Güneş Hidayet çiçek Darıdere
Baran Tunç Hidir Fatma Almanya 1991
Barış Budak Mehmet Altısöğüt
Barış Coşkun metin Cemile Avusturya 2000
Barış Değirmenci Hasan Mübeccel Almanya
Barış Kangotan Ahmet Datça
Barış Tunç Alışan Gülşen Antakya 1976
Barış Tunç İsmail zahide Almanya 1992
Barış Baran Tunç metin Reyhan Tunceli 1993
Basak Tunç Ayhan Melahat Germencik 1995
Başak Akbulut Metin Mine Ördekli
Başak Budak Mehmet Altısöğüt
Başar Akbulut Metin Mine Ördekli
Batugül Tunç İsmail Sultan İzmir 1971
Bayram Coşkun Teslim ipek Hozat 1983
Belgin Durmuş Hidir Leyla Hozat 1985
Belgin Tan Ali Gözel Alıçlı bucak 1972
Benazir Coşkun Ali Alime İstanbul 1988
Bendehan Demir Ali Sevim Kayseri
Bengisu Demir Ali Sevim Kayseri
Berfin Değirmenci Uğur Almanya
Berfin Durmuş Demir Yücel Hozat 2003
Berhan Tunç Ali murat makbule B.Evler 2003
Beril Diren Tunç izzet seda Elazığ 2007
Berivan Tunç Hidir Fatma Almanya 1992
Berk Coşkun mücahit Gülten İstanbul 1997
Berk Tan Ali Saniye İstanbul 1995
Berna Akdoğan Veli Fayme Hozat 1985
Berna Durmuş Hüseyin güllü Hozat 1991
Berna Mıratkan Erkan Yeter İstanbul 1991
Berna Tunç Doğan Hani Hozat 1987
Berrin Tan Mehmet Fatma Sarız 1963
Besi Akdoğan Haydar Fatma Agveysi 1924
Besi Durmuş Hasan Veli Ağce Taner 1932
Besi Tunç Delali Dami Agveysi 1834 1938
Besime Tunç Hidir Ordi Taçgirek 1949
Besime Tunç Hıdır same Hozat 1970
Betül Fatma Kangotan Mehmet Naci Ani Hozat 1962
Beytullah Nergiz Ziya Zennure Tufanbeyli
Birtan Polat Müslüm Fadime Keklikoluk
Bilge Kangotan Yusuf Veysi Melek Hozat 1984
Bilge Nur Kango Taner Sultan Kadirli 2006
Bilgen Tunç Haydar Sultan Hozat 1977
Binali Tunç Mazlum Nari Hozat 1977
Bircan Yoleri
Birgül Akdoğan Emir Kibar Hozat 1980
Birgül Coşkun Teslim ipek Hozat 1970
Birgül Konak Teslim İpek Hozat 1970
Birhan Tunç Haydar Sultan Hozat 1980
Birkan Polat Müslüm Fadime Keklikoluk
Birol Akdoğan Haydar Yüksel Hozat 1981
Birsen Coşkun Yusuf Sultan Hozat 1981
Birsen Tunç Abbas Emine Tunceli 1969
Birsen Tunç Haydar Sultan Hozat 1979
Birtan Pilav Gürhan Gönül Hozat 1992
Burak Konak Süleyman Aydan Hozat 1989
Burak Şahin İsmail Sakine Ördekli
Burcu Durmuş Nurettin Mine Hozat 1990
Burcu Tan Hakki Nebahat Adana 1986
Burçin Vural Şinasi Zeynep Tufanbeyli 1984
Bülent Akbulut Halil Nazlı Ördekli
Bülent Akbulut Namık Ördekli
Bülent Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1979
Bülent Erol Paso Sultan Hozat 1974
Bülent Karahan Kazım Fadime İncemağara
Bülent Tunç Efendi Kıymet Elazığ 1974
Bülent Tunç Kenan serayi Hozat 1975
Bülent Zengin Feyzullah Lütfiye Kayseri
Cabir Konak Cavit Elif Hozat 1974
Cafer Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1963
Cafer Mıratkan Hüseyin Azime Elazığ 1938
Cafer Tan İsmail Hatice dersim 1307
Cafer Tan Cemal Emine İncemağara 1981
Cafer Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1921
Cafer Tunç İbrahim Zeynep Agveysi 1922 1964
Cafer Ayhan Mıratkan Cafer Hatice Adana 1965
Can Coşkun Erkan Nihal İstanbul 2005
Canan Yorulmaz Pakize Kayseri
Canan Kango İbrahim Tunceli
Candan Tunç Süleyman Gülüzar Erzincan 1981
Caner Karahan Murtaza Sultan İncemağara
Cavit Karahan Şükrü Hürü İncemağara
Cavit Konak Süleyman Sabire Pertek 1942
Celal Kango İbrahim Sabire Agzunik 1930
Celal Kango İbrahim Tunceli
Cem Yorulmaz Pakize Kayseri
Cem Coşkun Ayhan Şengül İstanbul 2005
Cem Konak Cevat Bayram Nurhan Hozat 2003
Cem Tan Ayhan Sabiha Almanya 1984
Cem Akbulut İsmail Ördekli
Cem Aslan Mehmet Münevver Çağsak
Cem İnan Hasan Sadiye İstanbul
Cem Kangotan Altan İncemağara
Cem Nergiz Hüseyin Saadet Ankara
Cemal Tan Cafer Varter İncemağara 1942
Cemal Tan Zeki Fahriye İncemağara 1953
Cemal Tunç Hidir Zini Taçgirek 1913
Cemal Yıldız Hasan Hayriye Çağşak
Cemal Yoleri Avni Adana
Cemil Konak Mahmut Gülüzar Hozat 1968
Cemil Tan Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1952
Cemile Coşkun Hasan Gayal Pertek 1926
Cemile Coşkun Hidir Havva Hozat 1960
Cemile Coşkun Bitto Sultan Pertek 1965
Cemile Coşkun Efendi Elif Hozat 1972
Cemile Çantay Ahmet Zeycan Kayseri
Cemile Kangotan Temur Zeyne Karsel 1886
Cemile Kanko Süleyman Sabire Agzunik 1916
Cemile Konak Süleyman Sabire Hozat 1946
Cemile Tunç Doğan Hani Hozat 1969
Cemile Uçkaç Ağa Naciye Tufanbeyli
Cemsi Mıratkan Seyithan Hanife Agzunik 1931
Cengiz Kango Zeynel Fadime Adana 1968
Cengiz Konak Mahmut Gülüzar Hozat 1970
Cengiz Akdoğan Emir Kibar Hozat 1972
Cengiz han Pilav Hayri Hatun Hozat 1971
Cevahir Konak Remzi Birgül İstanbul 1996
Cevat Akbulut Niyazi Zeynep Ördekli 1942
Cevat Karahan Şükrü Hürü İncemağara
Cevat Tan Zeki Fahriye İncemağara 1950
Cevat Kango Rüstem Kibar Agzunik 1932
Cevat Bayram Konak Cavit Elif Hozat 1979
Cevat İlker Özdemir Hidayet Yeliz Darıdere
Cevdet Konak Cavit Elif Hozat 1961
Ceyda Tunç İsmail zahide Almanya 1989
Cihan Akdoğan Yusuf Altun Elazığ 1971
Cihan Durmuş Nurettin Mine Hozat 1993
Cihan Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1962
Çağdaş Erol Yılmaz Hatice Pertek 1991
Çağlar Konak Gürsel Fethiye İstanbul 1991
Çağlayan Coşkun metin Cemile Hozat 1990
Çaki Coşkun Mehmet Ani Agzunik 1924
Çayan Konak Sabit Sırın Hozat 2001
Çetin Akbulut Ali Rıza Azime Ördekli 1966
Çetin Tunç Abbas Emine Tunceli 1964
Çetin Yorulmaz Pakize Kayseri
Çiçek Coşkun Bedirhan Elif Hozat 1962
Çiçek Konak Hasan güllü Kuyulu 1941
Çiçek Tunç Zeynel intizar Hozat 1983
Çiğdem Akdoğan Zeydin Zarife Hozat 1979
Çiğdem Akdoğan Veli Fayme Hozat 1983
Çiğdem Erol Hüseyin Ani Hozat 1983
Çiğdem Tan Doğan Güler Pınarbaşı 1982
Çiğdem Yoleri
Çimen Konak Mahmut Gülüzar Hozat 1973
Dağlar Hasan Akdoğan Ercan Çiğdem İstanbul 2004
Damla Tan Şeref Semiha Mersin 1996
Delal Konak Feyzullah Güler İstanbul 2001
Demir Durmuş Müslüm Hatun Hozat 1965
Deniz Budak Tansel Gülnur Altısöğüt
Deniz Özcan İsmail Melek Ördekli
Deniz Tunç Kemal Latife Ümraniye 2008
Deniz Uçar Hamdı Şirin Gümüşali
Deniz Uçar Hamdı Şirin Gümüşali
Deniz Ulaş Coşkun inan intizar İstanbul 2001
Deren Tan Sinan Kango Güner Almanya 1999
Deren Tan Sinan Dilek Almanya
Dersim Konak Feyzullah Güler İstanbul 1997
Derviş Konak Hasan çiçek Hozat 1975
Derya Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1987
Derya Konak Remzi Birgül Hozat 1991
Devrim Tunç Zeynel intizar Hozat 1977
Dila Tunç Hasan Hayrı Hatice Bakırköy 1989
Dilan Aslan Mehmet Münevver Çağsak
Dilan Konak Cevdet Nurhan Hozat 1991
Dilber Çimen Cafer Varter İncemağara 1336
Dilber Nergiz Ziya Zennure Tufanbeyli
Dilber Tan Zila Zimre İstanbul 1978
Dilek Akbulut Derviş Habibe Ördekli
Dilek Akdoğan Veli Fayme Hozat 1981
Dilek Akdoğan Ali Ekber Hatun Hozat 1984
Dilek Binboğa Meryem Nihat Sarız
Dilek Şahin Halil Hatice Ördekli
Dilif Tunç Mahmut Elif Hozat 1962
Dilif Tunç Cafer serayi Hozat 1964
Diren Güneş Hidayet çiçek Darıdere
Diyar Dersim Pehlivan Hüseyin Meral Adıyaman Romanlı
Doğan Coşkun Hidir Abzer Agzunik 1927
Doğan Tan Zeynel Abidin Dilber İncemağara 1943
Doğan Tunç Hidir Zeyni Taçgirek 1933
Doğan Oktay Karakelle İbrahim Zeynep Göksun
Doğancan Tunç Nihat Yeliz Konak 1998
Doğuş Sinan Kangotan Ali Hüseyin Sakine Ankara 1978
Doruk Coşkun Taylan Sera İstanbul 2008
Durdun Akbulut Cevat Gazel Ördekli
Duriye Pınarbaşı Hüseyin Ağce İncemağara
Duygu Akdoğan Ali Hidir Nurcan Hozat 1987
Duygu Ceren Tan Savaş Sultan Ebe Mersin 2001
Ebru Coşkun Erdal Enginaz İstanbul 1989
Ebru Coşkun Rıza Liman Hozat 1991
Ebru Konak Süleyman Aydan Hozat 1987
Ebru Tunç Kenan Nursen Yenihisar 1992
Eda Coşkun Rıza Liman Hozat 1992
Eda Tunç Teslim Sevgi Boztepe 1992
Edibe Tan Tursun Fatma Nazimiye 1941
Efendi Coşkun Ağa Hatice Agzunik 1920
Efendi Tunç Cemal Guli Hozat 1947
Ekim İnan Kangotan Mehmet Ali Nezihe Ankara 1979
Ekin Öğütoğulları Süleyman Muazzez Göksun
Ekin Tunç Ali Ekber Batigül Konak 2006
Ekin Su Özdemir Mithat Raziye İstanbul
Elif Coşkun Hidir Abzer Agzunik 1921
Elif Coşkun Mehmet Fatma Hozat 1925
Elif Coşkun Mehmet Ani Agzunik 1927
Elif Durmuş Mehmet Fatma Hozat 1925
Elif Genç Ahmet Zeycan Kayseri
Elif Kango İbrahim Sabire Agzunik 1933
Elif Kango Rüstem Kibar Agzunik 1935
Elif Konak Mikail Zeri Avşeker 1937
Elif Konak Mikail Zeri Avşeker 1937
Elif Konak İbrahim kezibe in 1943
Elif Mıratkan Gülo Asli Agzunik 1915
Elif Mıratkan Seyithan Hanife Agzunik 1919
Elif Tan Ali Kibar Tunceli 1969
Elif Tunç Silo Medi Taçgirek 1919
Elif Tunç Muzur Hatice Çemişgezek 1936
Elif Tunç Haydar şirin Karaca 1936
Elif Tunç Kenan Nursen Akhisar 1987
Elif Yoleri Avni Adana
Elvan Sivas Mustafa Mürşide Oğlakkaya 1988
Elvin Pınarbaşı Hüseyin Zeynep Söbeçimen
Emel Tan Cemil Rahime Erzurum 1978
Emine Akdoğan Haydar Fatma Agveysi 1928
Emine Tunç Temur Fatoş Tunceli 1931
Emine Tan Süleyman Elif Gümüşali 1958
Emir Akdoğan Rıza Ağci Türktaner 1946
Emrah Coşkun Rıza Liman Hozat 1989
Emrah Tunç Hayri Dilif Kayseri 1980
Ender Tan Cemil Rahime İzmir 1986
Engin Akdoğan Emir Kibar Hozat 1973
Ercan Akbulut Hasan Makbule Ördekli
Ercan Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1973
Ercan Demir Ali Hüseyin Keziban Hozat 1988
Ercin Vural Şinasi Zeynep Tufanbeyli 1986
Erdal Yiğit Hasan Sakine Ördekli
Erdal Tunç Mazlum Raziye Hozat 1980
Erdal Tunç Mazlum Nari Kayseri 1978
Erdem Cem Tan Atasoy Özlem Kayseri 2011
Erdinç Uçkaç Cemal Cemile Göksun
Eren Deniz Konak Gürsel Fethiye İstanbul 1997
Eren Toprak Tan Atasoy Özlem Kayseri 2006
Ergün Akdoğan Emir Kibar Hozat 1979
Ergün Tunç Mazlum Raziye Hozat 1983
Erkan Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1977
Erkan Akdoğan Hasan Hüseyin Hatice İstanbul 1994
Erkan Coşkun Teslim ipek Hozat 1980
Erkan Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1966
Erol Başar Nuri Fahriye Develi
Ersoy Karahan Şükrü Hürü İncemağara
Ersoy Tan Abbas Melek İncemağara 1978
Ertan Akbulut Yusuf Selvi Ördekli
Ertuğrul Keskin Ali Zöhre Adana
Esenyel Pilav Hayri Hatun Hozat 1971
Esin Tan Cemil Rahime Erzurum 1976
Esra Kangotan Ali Aziz Besi Hozat 1981
Esra Konak Süleyman Aydan Hozat 1985
Esra Tunç Kenan Nursen Akhisar 1990
Evrim Konak Hasan çiçek Hozat 1977
Eylem Tan Niyazi Melek İsveç 1980
Eylem Tunç Zeybek Elif Hozat 1974
Eylül Akdoğan Bülent Nadire İstanbul 2007
Eylül Erol Atilla Çiğdem Pertek 2006
Eyyup Kango Zeynel Fadime Adana 1967
Eyyup Can Kango Eyyup Ani Adana 1996
Ezel Tan Cafer Nermin Sarız 2006
Ezgi Akdoğan Hasan Hüseyin Hatice İstanbul 1993
Ezgi Sivas Mustafa Mürşide Oğlakkaya 1986
Fadime Kango Halil Selvi Tarsus 1939
Fadime Kangotan Veysi Zarife Agzunik 1931
Fadime Polat Ahmet Ferit Filik İncemağara
Fadime Tan İsmail Zöhre Keklikoluk 1938
Fadime Tan Mehmet Safiye Çağsak 1953
Fahriye Başar Mehmet Hane Develi
Fahriye Tan Ahmet Ramiz Sadiye İncemağara 1333
Fahriye Tetik Ahmet Ferit Filik İncemağara 1963
Fahriye Yoleri Avni Adana
Faika Kango Hasan Fatma Memuriyetil Azız 1891 1937
Faika Kanko Hasan Fatma Memuriyetil Azız 1891
Fatih Erol Yılmaz Hatice Pertek 1981
Fatih Keskin Ali Zöhre Adana
Fatma Akdoğan Hamo Kuvari Türktaner 1894
Fatma Coşkun Hidir Abzer Agzunik 1919
Fatma Durmuş Hasan Fati Taner 1883
Fatma Kango Hidir heyvi Agzunik 1922
Fatma Kangotan Veysi Elif Agzunik 1917
Fatma Kangotan Ali Aziz Rukiye Çivril 1948
Fatma Mıratkan Velo Kumru Hozat 1961
Fatma Tan Ali Melek Gemerek 1963
Fatma Tunç Hidir Zini Taçgirek 1917
Fatma Tunç Kazım Hanife Sevindik 1945
Fatma Tunç Tosun Dilif Hozat 1950
Fatma Tunç Hüseyin Kumru Hozat 1956
Fatma Tunç Muhsin Türkan Hozat 1964
Fatma Naime Kango Abdulkadir zehra Bandırma 1895
Fayme Akdoğan Hidir same Hozat 1955
Fayme Tunç Hidir same Hozat 1955
Fazilet Güneşer Ağa Naciye Tufanbeyli
Fazilet Yoleri Ali Sakine Kayseri
Fecire Coşkun Ali huri Agzunik 1893
Fecire Coşkun Nuri Nesibe Hokik 1931
Fecire Durmuş Hüseyin Hacı Taner 1904
Fecire Durmuş Hüseyin Hacı Taner 1914
Fecire Durmuş Müslüm Hatun Hozat 1970
Fecire Tunç Doğan Hani Hozat 1967
Fecire Tunç Müslüm Hatun Hozat 1970
Fecire Tunç Seyican Kumru Hozat 1971
Federıco Kangotan Nur İtalya
Fehmi Coşkun Nuri Nesibe Elazığ 1938
Fehmi Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1970
Ferahnur Özdemir Zeki Fethiye Darıdere
Fethiye Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1951
Fethiye Konak Ali Baba Sultan Hozat 1973
Fethiye Özdemir Derviş Fahriye Darıdere
Fevzi Can Akbulut Mehmet Gazel Ördekli
Fevzi Can Keskin Hazal Adana
Feyhan Konak Veysel Türkan Almanya 1970
Feyzullah Konak Hasan çiçek Hozat 1970
Fırat Coşkun metin Cemile Hozat 1989
Fidel Çiltaş Nedim Mürşide Sarız
Fikret Yoleri Mehmet Ankara
Filik Tan Hüseyin Şahriban Çağsak 1929
Filinta Çakar Gülşen Erenler Ankara
Firdevs Mıratkan Necip Hafiza Alışan 1911
Fulya Koç Halit Sultan Kayseri
Gamze Erol Hüseyin Ayla Hozat 1991
Gazanfer Kangotan Niyazi Esma İncemağara 1926
Gazanfer Mert Hüseyin Ağce İncemağara
Gedikan Karabal Dersim
Gekke Karabal Dersim
Gekke Mikail Dersim
Gevher Kanko Mahmut * Zeyve 1834 1906
Gonca Özer Hasan Yadigar Ördekli
Gökhan Köker Ali Suna Adana
Gökay Karakelle İbrahim Zeynep Göksun
Gökben Akdoğan Ali güllü Hozat 1984
Gökhan Akdoğan Ali güllü Hozat 1981
Gökhan Köker Alı Hasan Tufanbeyli
Göksel Akdoğan Ali güllü Hozat 1987
Gönül Erol Hüseyin Ayla Hozat 1993
Gönül Pilav Süleyman Zarife Hozat 1978
Gönül Tunç Yusuf Kumru Hozat 1972
Gulden Coşkun Ali Alime İstanbul 1992
Gulgez Konak Şeyho Sabire Hozat 1971
Guli Tunç Seyit Cemal Vaki Dereköy 1916
Guli Tunç Mahmut Elif in 1923 1958
Gülüzar Konak Doğan Fatma Agzunik 1944
Gülüzar Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1971
Gülüzar Polat Ahmet Ferit Filik İncemağara 1966
Guri Kanko Haso Elif Zeyve 1882
Gühar Kango Ağa Hani Harput 1859
Gülaser Mert Kazım Fadime İncemağara
Gülay Keskin Hasan Kayseri
Gülay Keskin Hasan Kayseri
Gülay Tan Dursun Elif Darıdere 1968
Gülay Tunç Yusuf Kumru Kayseri 1978
Gülcan Akbulut Rıza Makbule Ördekli
Gülcan Demir Ali Hüseyin Keziban Hozat 1989
Gülcan Tunç Mehmet Fatma Tarsus 1973
Güldane Erol Paşo Sultan Hozat 1970
Güle Karahan Murtaza İncemağara
Güler Konak Hüseyin Rahime Ovacık 1970
Güler Şahin Halil Hatice Ördekli
Güler Tan Dursun Sultan Kadirli 1956
Güler Tan Mahmut Sultan İslahiye 1957
Güler Tunç Yusuf Kumru Kayseri 1975
Güler Koç Halit Sultan Kayseri
Gülistan Coşkun Hayri Cemile Hozat 1971
Güllü Akdoğan Abdal Asli Hozat 1964
Güllü Durmuş Hidir Hamsi Hozat 1961
Güllü Kango İbrahim Sabire Agzunik 1934
Güllü Köker Derviş Habibe Ördekli
Güllü Tan Temurağa Bahar İncemağara 1300
Gülnur Tan Mehmet Nuri Gülay Sarız 1988
Gülo Mıratkan Hüseyin Zarife Agzunik 1883
Gülperi Tunç Seyican Kumru Hozat 1973
Gülseren Konak Cafer Gulgez Almanya 1991
Gülseven Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1965
Gülseven Konak Hüseyin Zeynep Hozat 1965
Gülşen Durmuş Zeynel Gülten Hozat 1980
Gülşen Tan Cemal Cemile Tufanbeyli 1961
Gülşen Tunç Muhittin Ayşe Tarsus 1951
Gülşen Erenler Çakar Naciye Adana
Gülten Coşkun Hidir Havva Hozat 1961
Gülten Coşkun Hidir Sultan Pertek 1973
Gülüzar Kango Kabuz Hani Hozat 1895
Günay Genç Kahraman Elif Kayseri
Güner Tan Halil Hatice Ördekli 1972
Güneş Akbulut Rıza Makbule Ördekli
Güney Konak Abidin Sibel İstanbul 2006
Gürhan Pilav Hayri Cemile Hozat 1966
Gürkan Akbulut Mahmut Nesrin Ördekli
Gürsel Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1961
Güzel Demir Ali huri Agzunik 1905
H.H.eski esi Kango . . dersim 1884 1920
Habibe Akbulut Ahmet Ferit Filik İncemağara 1952
Habibe Akdoğan Rıza Ağci Türktaner 1940
Habibe Budak Kahraman Zeynep İncemağara 1931
Hacı Tunç Ali Sulti Taçgirek 1885
Hacı Tunç Midir Guli Agveysi 1953 1954
Hakan Coşkun Teslim ipek Hozat 1986
Hakan Tan Hayri Fadime İncemağara 1974
Haki Konak Hüseyin Tunceli
Hakki Tan Ahmet Ferit Filik İncemağara 1954
Halil Akbulut Ali Safiye Ördekli
Halil Akbulut Niyazi Zeynep Ördekli 1940
Halil Kango Süleyman Elif Agzunik 1897
Halil Kango Zeynel Fadime Adana 1987
Halil Konak İmam Tunceli
Halit Koç Hozat 1944
Handan Çiltaş Hayri Fadime İncemağara 1973
Hanım Yoleri İsmail Hatice Dersim 1908
Hani Tunç Hasan Nazi Hozat 1946
Hanife Kango Mikail Taner 1881
Hanife Mıratkan Hüseyin Zeynep Tavuk 1890
Hanim Erol Süleyman Sabire Hozat 1961
Hanim Tan Ali Göçer Tunceli 1972
Hanim Tunç Midir perize Agveysi 1936 1938
Hasan Akbulut Niyazi Zeynep Ördekli 1942 2007
Hasan Akdoğan Hüseyin Zeri Agveysi 1904
Hasan Coşkun Hidir Abzer Agzunik 1925
Hasan Durmuş Müslüm Hatun Hozat 1963
Hasan Durmuş Müslüm Hatun Hozat 1973
Hasan Kango Halil Hanife Agzunik 1900
Hasan Kango İbrahim Sabire Agzunik 1933
Hasan Karahan Murtaza Sultan İncemağara
Hasan Keskin Arzu Ördekli
Hasan Konak Süleyman Sabire Hozat 1934
Hasan Tan Kahraman Hatice İncemağara 1337
Hasan Tan Ali Göçer Tunceli 1974
Hasan Tunç Hüseyin Zeri çift 1935
Hasan Tunç Midir perize Agveysi 1937 1938
Hasan Basri Kangotan Ali Hüseyin Sakine Hozat 1986
Hasan Hayrı Kanko Murtaza gevher Agzunik 1881 1925
Hasan Hayri Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1968
Hasan Hayri Tunç Zeybek Elif Hozat 1961
Hasan Hüseyin Akdoğan Yusuf Altun Elazığ 1966
Hasan Veli Durmuş Hüseyin Sabire Taner 1886
Hasret Akdoğan Haydar Yüksel Hozat 1980
Hasret Konak Cevdet Nurhan Hozat 1985
Hasret Tunç Mazlum Raziye Hokik 1982
Hatayi Tan Ali Göçer Tunceli 1973
Hatice Akdoğan Dursun Cevriye Ordu 1975
Hatice Coşkun Hidir Abzer Agzunik 1917
Hatice Erol Hidir Cemile Hozat 1960
Hatice Kango Halil Hani Agzunik 1897
Hatice Şahin Ahmet Ferit Filik İncemağara 1947
Hatice Tan Seyitaga dersim 1275
Hatice Tan Halil Hani Agzunik 1313
Hatice Tunç Hidir same Hozat 1962
Hatice Tunç İbrahim Hatice Tunceli 1964
Hatun Akdoğan Hidir Sultan Hozat 1964
Hatun Durmuş Biter Keziban Hozat 1933
Hatun Gündüzkanat Süleyman Sabire Agzunik 1928
Hatun Kanko Süleyman Sabire Agzunik 1928
Hatun Koç Keko Zuhra Türktaner 1929
Hatun Pilav Rıza Dakki Komras 1945
Hatun Tunç Süleyman Kuli Lolanter 1944
Hatun Tunç Yusuf Leylum Hozat 1966
Haval Konak Hasan çiçek Hozat 1981
Haydar Akdoğan Hüseyin Zeri Agveysi 1901
Haydar Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1954
Haydar Kango Temur Güher Agzunik 1890
Haydar Mıratkan Mustafa Azime Karaca 1900
Haydar Tunç Tosun Besi Agveysi 1902 1938
Haydar Tunç Mahmut Elif Hozat 1952
Haydar Tunç Cemal Guli Hozat 1953
Hayrı Nisa Kanko Hasan Hayrı Faika Elazığ 1922
Hayri Coşkun Efendi Cemile Hozat 1954
Hayri Konak Nurettin Rahime Hozat 1970
Hayri Pilav Ali Hediye Bezaut 1936
Hayri Tan Cafer Varter İncemağara 1936
Hayri Tan Zeynel Abidin Dilber İncemağara 1940
Hayri Tunç Hüseyin Kumru Hozat 1953
Hayri Yoleri Avni Adana
Hayriye Akbulut Derviş Habibe Ördekli
Hayriye Tan Ali Kibar Tunceli 1966
Hayriye Yıldız Zeynel Abidin Dilber İncemağara 1945
Hazal Keskin Ali Zöhre Adana
Hediye Tunç Hidir zeyni Taçgirek 1907
Hediye Tunç Hidir Sultan Hozat 1960
Helin Demir Ali ihsan Eser Hollanda 2007
Helin Konak Cengiz Rabia Elazığ 2005
Heyvi Kango Temur Güher Agzunik 1898
Heyvi Tunç Cemal Guli Hozat 1945
Hıdır Konak Halil Tunceli
Hıdır Konak Paşa Tunceli
Hicran Keskin Mehmet Adana
Hidayet Güneş İsmail Kibar Darıdere
Hidayet Özdemir Cevat Naciye Darıdere 1970
Hidir Akdoğan Veli Fayme Hozat 1977
Hidir Coşkun Ali huri Agzunik 1891
Hidir Coşkun Efendi Cemile Hozat 1954
Hidir Coşkun Efendi Cemile Hozat 1959
Hidir Coşkun Şeyho Azime Hozat 1962
Hidir Durmuş Mustafa Kise Hozat 1959
Hidir Kango Halil Hani Agzunik 1891
Hidir Karahan İncemağara
Hidir Tunç Ali Sulti Taşgirek 1881
Hidir Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1913
Hidir Tunç Hidir Zini Taçgirek 1926
Hidir Tunç İbrahim Zeynep Agveysi 1932 1938
Hidir Tunç Cafer serayi Hozat 1962
huri Coşkun Tilo Ağci Bezaut 1859
huri Durmuş Mehmet Fatma Taner 1903
Hülya Kangotan Kemal Hikmet İstanbul 1963
Hülya Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1974
Hülya Mıratkan Naci Nurten Hozat 1994
Hülya Tan Nuri Gango Fransa
Hülya Yıldız Hasan Hayriye Çağşak
Hülya Koç Halit Sultan Kayseri
Hüsenan Karabal Dersim
Hüseyin Akdoğan Taco Gazi Agveysi 1873
Hüseyin Çiloğlu Alı Rıza Safiye Adana
Hüseyin Durmuş Hüseyin Sabire Taner 1884
Hüseyin Durmuş Müslüm Hatun Hozat 1958
Hüseyin Erol Süleyman Sabire Hozat 1966
Hüseyin Karahan Murtaza Sultan İncemağara
Hüseyin Mıratkan Süleyman Elif Agzunik 1859
Hüseyin Mıratkan Seyithan Hanife Agzunik 1928
Hüseyin Mıratkan Hüseyin Azime Elazığ 1943
Hüseyin Nergiz Ağa Naciye Tufanbeyli
Hüseyin Tunç Hüseyin Zeri çift 1935
Hüseyin Tunç Kamber same Hozat 1953
Hüseyin Tunç Ali Sulti Taçgirek 1897
Hüseyin Koç İzmir
Hüseyin Konak İmam Tunceli
Hüseyin Konak Mikail Zeri Avşeker 1934

Hüseyin Haki Tan Kahraman Hatice İncemağara 1926
Hüseyin Naci Kanko Hasan Hayrı Faika Erzurum 1904
Hüseyin Rıza Kangotan Veysi Zarife Agzunik 1933
Hüsne Kango Abdullah hürü Kadirli 1978
Ilgın Coşkun Kahraman şirin İstanbul 2005
Iraz Budak Metin Altısöğüt
Irmak Coşkun Kahraman şirin İstanbul 2005
ibiş Kanko Mahmut Bahar Agzunik 1891 1915
İbrahim Tosun Hacı Agveysi 1886 1939
İbrahim Akbulut Zeki isaf Göksun
İbrahim Coşkun Hidir Abzer Agzunik 1923
İbrahim Demir Ağa Hatice Agzunik 1923
İbrahim Kango Temur Güher Agzunik 1899
İbrahim Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1904
İbrahim Kango Temir Tunceli
İbrahim Konak Paşa Tunceli
İdil Genç Sadık Zeynep Kayseri
idil Konak Fehmi Nursel Almanya 1997
idil Sedef Kango Alper hüsne Adana 2004
iffet Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1952
İhya Balak Nuri Müzehher Ankara
ilhan Demir Ali Hüseyin Keziban Hozat 1986
ilhan Tunç Haydar Sultan Hozat 1979
ilhan Tunç Hüseyin Yıldız Kayseri 1979
İlkay Pilav Sinan Nursen Mazgirt 1983
İlknur Keskin Hasan Kayseri
İlknur Keskin Hasan Kayseri
İlknur Özdemir Hidayet Yeliz Darıdere
imam Kango Halil Hanife Agzunik 1896
imam Tunç Zeybek Elif Hozat 1971
İmam Konak Hüseyin Tunceli
İmi Hatun Kangotan Veli Havi Ulukale 1839
İmran Konak Cafer Gulgez Almanya 1994
inan Coşkun Hidir Sabire Hozat 1977
inan Tunç Yusuf Leymun Almanya 1977
inan Tunç Yusuf Kumru Kayseri 1977
inan Uçkaç Cemal Cemile Göksun
intizar Coşkun Hüseyin Yıldız Pertek 1997
intizar Tunç İsmail Fatma Tavuk 1955
ipek Coşkun Hidir Elif Çemişgezek 1953
İpek Değirmenci Erol Seval Kayseri
ipek Keskin Yüksel Adana
ipek Konak Mikail Zeri Avşeker 1929
İsmail Akbulut Cevat Gazel Ördekli
İsmail Akdoğan Emir zeyni Agveysi 1920
İsmail Budak Osman Saide Altısöğüt
İsmail Coşkun Mehmet Ani Agzunik 1931
İsmail Coşkun Nuri Nesibe Hokik 1934
İsmail Kanko Süleyman Sabire Agzunik 1926
İsmail Şahin Halil Hatice Ördekli
İsmail Tan Murtaza Göher dersim 1285
İsmail Tan Kahraman Zeynep İncemağara 1934
İsmail Tunç Mehmet Fatma Hozat 1966
İsmail Yoleri
İsmail Aydın Tan Ramiz Edibe Nazimiye 1964
İsmet Konak Mahmut Gülüzar Hozat 1980
İsmet Konak Kahraman Tunceli
isyan Coşkun Polat Gülten Hozat 1979
İsyan Konak Hayri Feyhan Almanya 1995
izzet Tunç Efendi Kıymet Elazığ 1980
Kader Akdoğan Ali Ekber Hatun Hozat 1991
Kader Pilav Hayri Hatun Hozat 1977
Kader Tunç Mehmet Fatma Hozat 1978
Kader Tunç Mazlum Raziye Hozat 1978
Kader Tunç Zeybek Elif Hozat 1979
Kahraman Akdoğan Haydar Fatma Agveysi 1930
Kahraman Coşkun Şeyho Azime Hozat 1967
Kahraman Kanko Süleyman Sabire Agzunik 1925
Kahraman Tan İsmail Hatice dersim 1306
Kahraman Tan Nuri Gango Zeynep İncemağara 1974
Kahraman Konak Paşa Tunceli
Kamber Tunç Hidir Zini Taçgirek 1921
Kanber Tunç İbrahim Zeynep Agveysi 1934 1945
KARABAL Dersim
Kasım Konak Hasan çiçek Hozat 1965
Kasım Nurettin Konak Cavit Elif Hozat 1986
Kazım Karahan İncemağara
kazım Tan İsmail Hatice dersim 1317
Kazım Kangotan Mehmet Ali Zeri Agzunik 1905
Kazıma Tan Hidir Cocu Karsel 1308
Keko Koç Efendi Geyik Türktaner 1901
Kemal Akbulut Hasan Makbule Ördekli
Kemal Tunç Abbas Emine Tunceli 1977
Kemalettin Tunç Hasan Hayrı Hatice Hozat 1982
Kenan Tunç Midir Guli Agveysi 1951
Kenan Tunç Zeybek Elif Hozat 1962
Kenter Koç Tunceli
Keten Karahan İncemağara
Kevser Fatima Kangotan Mehmet Naci Mahişeker Hozat 1971
Keziban Coşkun Ali Hanife Hozat 1956
Kısmet Yoleri
Kıymet Tunç Midir Guli Hozat 1956
Kıymet Tunç Midir Guli Agveysi 1956
Kibar Akdoğan Hüseyin Azime ibrahimtaner 1935
Kibar Erol Süleyman Sabire Hozat 1959
Kibar Güneş Niyazi Zeynep Ördekli 1945
Kibar Kango Murto zeyni Agzunik 1894
Kibar Tan Hasan Gülizar Tunceli 1934
Kise Durmuş Süleyman Ağce Taşgirek 1926
Kise Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1926
Koç Mustafa Tunç Tosun Besi Agveysi 1910 1938
Koray Özer Hasan Yadigar Ördekli
Kumi Akdoğan Hüseyin Zeri Taşgirek 1921
Kumi Tunç Hüseyin Zeri Taçgirek 1921
kumri Kango Hidir heyvi Agzunik 1915
Kumru Demir Hüseyin Hatice sehbep 1920
Kumru Tunç Efendi Güzel Hozat 1913
Kumru Tunç Halil Zeyne Hozat 1940
Kumru Tunç Mustafa Rukiye ibrahimtaner 1945
Kumru Tunç Cemal Guli Hozat 1948
Kumru Tunç Zeybek Elif Hozat 1954
Kuzey Aras Tan Ersoy Yasemin İngiltere 2010
Latife Konak Mikail Zeri Avşeker 1940
Latife Tunç Mehmet Derdi Varto 1978
Levent Akbulut Halil Nazlı Ördekli
Levent Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1991
Leyla Durmuş Doğan Hani Hozat 1963
Leyla Konak Cavit Elif Hozat 1968
Leyla Tan Mehmet Ali Sabır Tufanbeyli 1970
Leyla Tunç Doğan Hani Hozat 1963
Leyla Koç Halit Sultan Kayseri
Leymun Tunç Toso Guli Türktaner 1944
Liman Coşkun Mehmet Kumru Hozat 1971
Lütfiye Zengin Mehmet Arzu Ördekli
Mahir Konak Cavit Elif Hozat 1976
Mahişeker Kangotan İbrahim İpek Hozat 1950
Mahmut Mikail Dersim
Mahmut Akbulut Ali Rıza Azime Ördekli 1959
Mahmut Kanko Murtaza gevher Agzunik 1869 1934
Mahmut Koç Mikail Ninem Hatun Türktaner 1896
Mahmut Konak Süleyman Sabire Hozat 1937
Mahmut Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1915
Mahmut Tunç Hayri Dilif Hozat 1982
Mahsume Kangotan Ali Aziz Besi Hozat 1974
Makbule Çelik Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1963
Makbule Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1912
Makbule Konak Süleyman Gülperi Hozat 1972
Makbule Tunç Hüseyin Hace Hozat 1965
Makbule Tunç Efendi Kıymet Hozat 1983
Makbule Ulutaş Hasan Arzu Ördekli
Mamikan Karabal Dersim
Masum Konak Hasan çiçek Hozat 1967
Mazlum Tunç Kamber same Taçgirek 1948
Mazlum Tunç Mahmut Elif Hozat 1949
Mediha Konak Hasan çiçek Hozat 1960
Medine Tunç Cemal Guli Hozat 1951
Mehlika Tan Ramiz Edibe Nazimiye 1965
Mehmet Yusuf Dersim
Mehmet Kangotan Yusuf Sabire Agzunik 1836
Mehmet Akbulut Derviş Habibe Ördekli
Mehmet Akbulut Cevat Gazel Ördekli
Mehmet Akbulut Ali Rıza Azime Ördekli 1962
Mehmet Budak Hasan Hüseyin Habibe Altısöğüt
Mehmet Coşkun Ali huri Agzunik 1899
Mehmet Durmuş Hüseyin Sabire Taner 1882
Mehmet Karahan Murtaza Sultan İncemağara
Mehmet Keskin Ali Zöhre Adana
Mehmet Mıratkan Hüseyin Azime Elazığ 1945
Mehmet Tunç Hüseyin Kumru Taçgirek 1940
Mehmet Yoleri Mehmet Hane Develi
Mehmet Ali Kangotan Mehmet İmi Hatun Agzunik 1878
Mehmet Ali Kangotan Ali Aziz Rukiye Çemişgezek 1954
Mehmet Can Tan Ahmet Ramiz Berrin İstanbul 1989
Mehmet Cevat Tan Ahmet Ramiz Sadiye İncemağara 1927
Mehmet Garip Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1921
Mehmet Naci Kangotan Veysi Zarife Agzunik 1929
Mehmet Nuri Tan Zeki Fahriye İncemağara 1961
Mehmet Turan Yıldız Hasan Hayriye Çağşak
Mehmet Uğur Akdoğan Ali Hidir Nurcan Edremit/Balıkesir 2001
Mehmet can Akbulut Mehmet Gazel Ördekli
Mehtap Tan Zeynel Abidin Fadime İncemağara 1971
Melahat Tunç Doğan Hani Hozat 1971
Melek Akbulut Çetin Zöhre Ördekli
Melek Kangotan Ali Zehre Hozat 1964
Melek Keskin Hasan Kayseri
Melek Keskin Hasan Kayseri
Melek Nergiz Ziya Zennure Tufanbeyli
Melek Özcan Ali Rıza Azime Ördekli 1954
Melek Tan Rıfat Menemşe Alıçlıbucak 1952
Melek Tan Ziya Zülfü Tufanbeyli 1953
Melek Tan Ahmet Ferit Filik İncemağara 1955
Meli Durmuş Hasan Veli Ağce Taner 1927
Meliha Tunç Haydar Medine Hozat 1973
Melike Akbulut Çetin Zöhre Ördekli
Meltem Çiloğlu Alı Rıza Safiye Adana
Meltem Özdemir Cevat Naciye Darıdere 1979
Mensure Konak Cavit Elif Hozat 1967
Mensure Tunç Kenan serayi Hozat 1969
Meral Demir Ali Hüseyin Keziban Hozat 1981
Meral Pehlivan Cevat Naciye Darıdere 1967
Meral Tunç Kenan serayi Hozat 1980
Merali Çetin Salman Tunceli
Mercan Konak Mikail Zeri Hozat 1946
Mert Budak Metin Altısöğüt
Mert Tunç Serdar Canan Mersin 2006
Meryem Binboğa Kamil Zulfi Sarız
Meryem Coşkun Ali huri Agzunik 1908
Meryem Özcan İsmail Melek Ördekli
Mesut Tunç Kenan serayi Hozat 1976
Metin Budak Hasan Hüseyin Habibe Altısöğüt
Metin Coşkun Şeyho Azime Hozat 1963
Metin Tunç Abbas Emine Tunceli 1962
Metin Akbulut Ali Rıza Azime Ördekli 1964
Meyşeker Kango İbrahim Sabire Agzunik 1926
Midir Tunç Tosun Besi Agveysi 1911 1968
Mikail Mamikan Dersim
Mikail Kanko Mahmut Bahar Agzunik 1899 1966
Mikail Tan Nuri Gango Fransa
Mikdat Konak Hasan çiçek Hozat 1969
Mine Durmuş Hüseyin Hediye Hozat 1970
Mine Tan Ramiz Edibe Nazimiye 1961
Mithat Kango Rüstem Kibar Agzunik 1930
Mithat Özdemir Zeki Fethiye Darıdere
Muazzez Öğütoğulları Tatlı Sakine Göksun
Mukaddes Ateşoğulları Çetindağ Tatlı Sakine Göksun 1951
Murat Akdoğan Ali Ekber Hatun Hozat 1991
Murat Demir Ali ihsan Ayten Tunceli 1984
Murat Durmuş Hüseyin güllü Hozat 1984
Murat Erol Hüseyin hanim Pertek 1991
Murat Keskin Hasan Kayseri
Murat Keskin Hasan Kayseri
Murat Tunç Kenan serayi Hozat 1971
Murtaza Yusuf Dersim 1831 1907
Murtaza Karahan İncemağara
Murtaza Tan İsmail Zeynep İncemağara 1966
Murto Kango Rüstem Kibar Agzunik 1928
Musseyip Kango Halil kuhari Agzunik 1918
Mustafa Durmuş Hüseyin Hacı Taner 1926
Mustafa Mıratkan Hüseyin Zarife Agzunik 1875
Mustafa Yoleri
Muzaffer Aslan Mehmet Münevver Çağsak
Muzaffer Erol Paso Sultan Hozat 1976
Muzaffer Engin Tan Abbas Melek İncemağara 1975
Mübeccel Değirmenci Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1947
Mücahit Coşkun Hayri Cemile Hozat 1973
Münevver Aslan Cevat Naciye Darıdere
Münevver Keskin Ali Zöhre Adana
Münevver Mıratkan Arif Gülüzar Adana 1939
Mürşide Çiltaş Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1945
Mürşide Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1954
Mürşide Sivas Cevat Naciye Darıdere 1956
Mürüvvet Durmuş Müslüm Hatun Hozat 1960
Müslüm Durmuş Hüseyin Hacı Taner 1912
Müslüm Kango Hidir heyvi Agzunik 1927
Müzehher Balak Niyazi Esma İncemağara 1928
Müzehher Tan Zeynel Abidin Fadime İncemağara 1966
Müzehher Ülgüdür Cevat Naciye Darıdere 1962
Naci Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1965
Naci Tan Zeki Fahriye İncemağara 1958
Naciye Kanko Hasan Hayrı Faika Memuriyetil Azız 1914
Naciye Kanko Hasan Hayrı Faika Memuriyetil Azız 1914
Naciye Nergiz Cafer Varter İncemağara 1927
Naciye Özdemir Derviş Fahriye Darıdere 1941 2008
Naciye Özdemir Hidayet Yeliz Gaziantep
Naciye Erenler Hasan Hayrı Tunceli
Nadire Akbulut Metin Mine Ördekli
Nadire Akdoğan Gülağa Fatma İstanbul 1980
Naim Konak Nurettin Rahime Hozat 1981
Naime Kanko Hasan Hayrı Faika Elazığ 1925
Nalan Kango Zeynel Fadime Adana 1971
Namık Akbulut Halil Nazlı Ördekli
Narı Tunç Hıdır Fatma Hozat 1957
Narin Erol Süleyman Sabire Hozat 1957
Naz Değirmenci Erol Seval Kayseri
Nazlı Tetik Hüseyin Fahriye Tufanbeyli
Nazlı Tunç Seyican Kumru Hozat 1964
Nebahat Tan Haydar Gülizar Tufanbeyli 1960
Nefise Erkılıç Erdal Songül Kayseri
Nehir Oyarkılıçgil Ayhan Serpil Kayseri
Nermin Tan Hasan Tunceli
Nesibe Coşkun İsmail ayise Harput 1904
Nesrin Akbulut Halil Nazlı Ördekli
Neşe Nergiz Hüseyin Saadet Ankara
Netice Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1981
Nevin Akbulut Halil Nazlı Ördekli
Nevin Erol Yılmaz Hatice Pertek 1980
Nezihe Kangotan Ramazan Nuriye Burhaniye 1952
Nihal Coşkun Cuma Fadik Zile 1984
Nihat Keskin Ali Zöhre Adana
Nihat Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1967
Nihat Tunç Kenan serayi Hozat 1967
Nihat Tunç Doğan Hani Hozat 1974
Nil Kangotan Nur İtalya
Nimet Ateşoğulları Kırbıyık Tatlı Sakine Göksun
Niyazi Akbulut Ali Safiye Ördekli
Niyazi Akbulut Rıza Makbule Ördekli
Niyazi Konak Mahmut Gülüzar Hozat 1977
Niyazi Tan Zeynel Abidin Dilber İncemağara 1950
Niyazi Tan İsmail Zeynep İncemağara 1956
Nur Kangotan Gazanfer Bilge İncemağara
Nuran Akdoğan Veli Fayme Hozat 1972
Nuray Keskin Hasan Kayseri
Nuray Keskin Hasan Kayseri
Nuray Konak Hasan çiçek Hozat 1980
Nurcan Akbulut Zeki isaf Göksun
Nurcan Akbulut Rıza Makbule Ördekli
Nurcan Akdoğan Mehmet Fecire Hozat 1966
Nurcan Tan Ayhan Havva Salihli 1962
Nurcan Tunç Feyzi Gülüzar Hozat 1976
Nurcan Tunç Zeynel intizar Hozat 1981
Nurettin Akdoğan Veli Fayme Hozat 1978
Nurettin Durmuş Mustafa Kise Hozat 1965
Nurettin Konak Süleyman Sabire Pertek 1944
Nurettin Konak Cavit Elif Hozat 1964
Nurettin Konak Cengiz Rabia İstanbul 1996
Nurgül Keskin Hasan Kayseri
Nurgül Keskin Hasan Kayseri
Nurhak çetin kaya Tunç Hüseyin Esma Mazgirt 1980
Nurhan Konak Veysel Türkan Hozat 1964
Nurhan Konak Kahraman Medine Hozat 1978
Nuri Balak Tokat Pazar Dereköy
Nuri Coşkun Ali huri Agzunik 1899
Nuri Tunç Hidir Zeyni Taçgirek 1910
Nuri Gango Tan Cafer Varter İncemağara 1940
Nursan Tunç Zeybek Elif Hozat 1965
Nursel Konak Ali Fadime Adana 1965
Nursen Coşkun Yusuf Sultan Hozat 1979
Nursen Tunç Arif Fatma Kırkağaç 1969
Nurten Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1960
Nurten Coşkun Hayri Cemile Hozat 1975
Nurten Durmuş Mustafa Kise Hozat 1973
Nurten Mıratkan Mustafa Kise Hozat 1973
Okan Coşkun Hayri Cemile Hozat 1977
Okan Coşkun Teslim ipek Hozat 1986
Okan Coşkun Taylan Sera İstanbul 2005
Olcay Kangotan Yusuf Veysi Melek Hozat 1991
Olcay Mıratkan Naci Nurten Hozat 1996
Olcay Tunç Haydar Hediye Hozat 1992
Onur Coşkun Ali Ekber Sakine Pozantı 1986
Onur Tunç Zeynel intizar Hozat 1985
Onur Tunç Süleyman Yeter Akhisar 1998
Ordi Tunç Seydo Nazmi Gevic 1914
Ozan Coşkun Ali Ekber Sakine Hozat 1994
ördek Kango Rüstem Kibar Agzunik 1926
Öykü Genç Sadık Zeynep Kayseri
Özcan Coşkun Polat Gülten Hozat 1980
Özcan Özdemir Zeki Fethiye Darıdere
Özcan Serhat Akdoğan Cihan Aysun Mersin 2000
Özden Koç Halit Sultan Kayseri
özge Tan Mehmet Nuri Gülay Sarız 1989
özgün Coşkun Polat Gülten İstanbul 1991
Özgür Coşkun Polat Gülten Hozat 1983
Özgür Durmuş Cihan Dilif Ankara 1980
Özgür Güneş İsmail Kibar Darıdere
Özgür Özdemir Zeki Fethiye Darıdere
özgür Tan Doğan Güler Pınarbaşı 1981
Özgür Tunç Yusuf Leymun Hozat 1975
Özgür Tunç Mehmet Fatma Hanau 1977
Özgür Tunç Hüseyin Yıldız Kayseri 1977
özgür Cihan Akdoğan Cihan Aysun Hozat 1993
Özkan Tunç Hüseyin Yıldız Kayseri 1982
Özlem Akbulut Hasan Makbule Ördekli
özlem Akdoğan Ali Ekber Hatun Hozat 1988
Özlem Tan Niyazi Melek İsveç 1977
özlem Tan Yusuf Melahat Develi 1972
özlem Tunç Mazlum Nari Hozat 1981
Paki Konak Halil Tunceli
Pakize Yoleri Nuri Fahriye Develi
Pakize Yorulmaz Nuri Fahriye Kayseri
Pasa Bektaş İrfan Sakine Almanya
Pasa Erol Süleyman Sabire Avşeker 1943
Pelin Tan Ahmet Ramiz Berrin Mersin 1986
Pembe Karahan Murtaza Sultan İncemağara
Perican Yeliz Tan Muzaffer Engin Belgin Almanya 1999
Perihan Kangotan Cimşit Nari Peyik 1929
Perize Konak Ahmet Fatma Pertek 1966
Perize Mıratkan Mustafa Azime Karaca 1899
Perize Tunç Süleyman Saki Agveysi 1919 1938
Perize Tunç İbrahim Zeynep Agveysi 1922 1938
Pervin Erol Yılmaz Hatice Pertek 1982
Pervin Konak Cavit Elif Hozat 1971
Pervin Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1974
Pervin Pilav Hayri Hatun Hozat 1975
Pervin Tunç Hayri Hatun Hozat 1975
Pınar Durmuş Hidir Leyla Hozat 1982
Pınar Tunç Alışan Gülşen Antakya 1975
Polat Coşkun Şeyho Azime Hozat 1958
Polat Tunç Midir Guli Hozat 1958
Polat Tunç Doğan Hani Hozat 1965
Rabia Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1956
Rabia Konak Nurettin Rahime Hozat 1978
Rabia Tan Hüseyin Zulfiye Hozat 1956
Rahime Konak Süleyman Kumi Hozat 1948
Rahime Mıratkan Hüseyin Azime Elazığ 1931
Rahime Tan Hüseyin Melek Göksun 1951
Ramiz Tan Cafer Varter İncemağara 1938
Ramiz Tan Hakki Nebahat Adana 1982
Ramiz Anıl Tan İsmail Aydın Mehtap Almanya 1993
Raziye Özdemir Ordu
Raziye Tunç Hıdır Hediye Hozat 1955
Recai Güneş İsmail Kibar Darıdere
Remzi Konak Mahmut Gülüzar Hozat 1965
Reyhan Tunç Ali Sabriye Tunceli 1970
Rıza Akbulut Niyazi Zeynep Ördekli 1955
Rıza Akdoğan Emir zeyni Agveysi 1918
Rıza Coşkun Şeyho Azime Hozat 1964
Rıza Demir Ali huri Agzunik 1898
Rıza Karahan Kazım Fadime İncemağara
Rıza Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1938
Rukiye Kangotan Yusuf Zarife Çemişgezek 1929
Rukiye Kanko Süleyman Sabire Agzunik 1918
Rüstem Kango Temur Gühar Agzunik 1905
Rüşan Tunç Abbas Emine Tunceli 1961
Saadet Akdoğan Haydar Yüksel Hozat 1987
Saadet Nergiz Mehmet Ankara
Sabiha Tan Hüseyin Elif Tufanbeyli 1966
Sabiha Uçar Hamdı Şirin Gümüşali
Sabire Coşkun Hüseyin Elif Hozat 1959
Sabire Erol Ali gevher Agzunik 1901
Sabire Erol Yusuf Hatun Hozat 1926
Sabire Kango Bego Besi Bezaut 1902
Sabire Kanko Şahismail Gülüzar Doğan 1895
Sabire Konak Şahismail Gülüzar Doğan 1895
Sabire Tunç Abbas Sultan Taçgirek 1907
Sabire Tunç Mustafa Hace Karaca 1929
Sabit Konak Mikail Zeri Agzunik 1944
Sabit Konak Hasan çiçek Hozat 1972
Sabit Tunç Hüseyin Zeri Taçgirek 1930
Sabriye Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1905
Sadık Genç Kahraman Elif Çağşak
Sadiye İnan Kamil Zulfi Sarız
Sadiye Tan Halil İbrahim İzzet Erzurum 1310
Sadiye Can Tan Naci Gülşen İncemağara 1984
Safiye Akbulut İsmail Hatice dersim 1306
Safiye Akbulut Kahraman Hatice İncemağara 1341
Safiye Çiloğlu İsmail Zeynep İncemağara 1960
Saide Budak Hasan Hüseyin Habibe Altısöğüt
Saim Yaman H.Hüseyin Şahsenem Kayseri
Saime Boz Nuri Gango Zeynep İncemağara 1969
Sait Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1911
Sakine Bektaş Ağa Naciye Tufanbeyli
Sakine Tunç Mustafa Sabır Türktaner 1936
Sakine Tunç Mahmut Elif Hozat 1954
Sakine Yiğit Ali Rıza Azime Ördekli
Sakine Yoleri Nuri Fahriye Develi
Sakine Ateşoğulları Cafer Varter İncemağara 1928
Sakine Coşkun Efendi Cemile Agzunik 1947
Sakine Coşkun Halil Zeynep Hozat 1962
Sakine Demir Ali Hüseyin Keziban Hozat 1983
Sakine Kangotan Mehmet Ali Cemile Agzunik 1927
Sakine Kangotan Ali Zöhre Hozat 1960
Sakine Şahin Nuri Gango Zeynep İncemağara 1966
Salih İnan Kamil Zulfi Sarız
Saltuk Budak Osman Saide Altısöğüt
Same Tunç Aziz Rahime Gevic 1930
Saniye Tan Kamil Zülfü Sarız 1962
Saniye Tan Kamil Zulfi Sarız
Saray Keskin Ali Zöhre Adana
Savaş Tan Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1965
Seçil Akbulut Yusuf Selvi Ördekli
Seda Akdoğan Ali Hidir Nurcan Hozat 1989
Seda Mıratkan Cafer Ayhan Aymelek İstanbul 2001
Seda Tunç Masum Gülseven Hozat 1985
Selda Tunç Teslim Sevgi Akhisar 1981
Selda Uçkaç Cemal Cemile Göksun
Selim Akbulut Halil Nazlı Ördekli
Selin Tan Murtaza Leyla Adana 2001
Selvi Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1972
Sema Yoleri
Semanur Özdemir Zeki Fethiye Darıdere
Semiha Tan İsmail Gülüzar Tufanbeyli 1969
Semra Tunç Teslim Sevgi Gönen 1984
Semra Tunç Ali Ekber Batigül Balçova 2002
Sera Coşkun Haki Kıymet Elazığ 1986
Serap Akbulut Cevat Gazel Ördekli
Serap Genç Kahraman Elif Çağşak
Serap Mıratkan Şahismail Fatma Hozat 1980
Serayi Tunç Mustafa Cemile Hozat 1942
Serdar Coşkun Hidir Sabire Hozat 1981
Serdar Güneş İsmail Kibar Darıdere
Serdar Özcan İsmail Melek Göksun
Serdar Tunç Mazlum Raziye Hozat 1974
Serence Coşkun Efendi Cemile Hozat 1962
Sergül Tunç Haydar Hediye Hozat 1982
serhat Akbulut Mehmet Gazel Ördekli
serhat Genç Kahraman Elif Çağşak
Serkan Köker Alı Hasan Tufanbeyli
Serpil Akbulut Cevat Gazel Ördekli
Serpil Kangotan Ali Hüseyin Sakine Hozat 1980
Serpil Mıratkan Şahismail Fatma Hozat 1982
Serpil Oyarkılıçgil Kahraman Elif Çağşak
Serpil Tunç Haydar Hediye Hozat 1980
Serpil Vural Şinasi Zeynep Tufanbeyli 1981
Servet Çiltaş Nedim Mürşide Sarız
Servet Tan Hakki Nebahat İncemağara 1981
Settar Ali Kangotan Mehmet Naci Mahişeker Hozat 1970
Seval Değirmenci Kahraman Elif Çağşak
Seval Demir Ali ihsan Ayten Hozat 1981
Sevcan Akdoğan Cengiz Sevim İstanbul 1999
Sevda Akdoğan Yusuf Altun Hozat 1980
Sevda Coşkun Hidir Sabire Hozat 1985
Sevda Tan Niyazi Rabia Almanya 1985
Sevgi Coşkun Hidir Sabire Hozat 1979
Sevgi Erol Yılmaz Hatice Pertek 1989
Sevgi Kangotan Ali Hüseyin Sakine Pertek 1988
Sevgi Tunç Hüseyin Fatma Çemişgezek 1960
Sevgi Tunç Haydar Hediye Hozat 1978
Sevim Akdoğan Ahmet Hasibe Ovacık 1973
Sevim Coşkun Ali Ekber Sakine Pozantı 1988
Sevim Demir Kahraman Elif Çağşak
Sevim Durmuş Mustafa Kise Hozat 1955
Sevim Karakelle İbrahim Zeynep Göksun
Sevim Oyarkılıçgil Ayhan Serpil Kayseri
Sevin Erol Atilla Çiğdem Pertek 2007
Seyican Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1925
Seyithan Mıratkan Hüseyin Zarife Agzunik 1885
Sezai Çelik Fevzi makbule Çağşak
Sıla Konak Sabit Sırın Hozat 2003
Sırma Coşkun Hayri Cemile Hozat 1979
Sibel Konak Cemal Zulfiye Nazimiye 1977
Sidar Akbulut Metin Mine Ördekli
Sidar Coşkun Polat Gülten Hozat 1982
Sidar Berfin Tunç Murat Pervin Avcılar 1995
Sinan Keskin Mehmet Adana
Sinan Tunç Efendi Kıymet Elazığ 1983
Sinan Tunç Haydar Hediye Hozat 1986
Sinan Kangotan Ali Hüseyin Sakine Ankara 1981
Sinan Gango Tan Nuri Gango Zeynep İncemağara 1972
Sinem Akbulut Mehmet Gazel Ördekli
Sinem Kangotan Yusuf Veysi Melek Hozat 1986
Sinem Keskin Hazal Adana
Sinem Tan Ali Saniye İstanbul 1987
Sinem Tan Ali Ekber Mehlika Almanya 1991
siyar Erol Hüseyin Ayla Hozat 2000
Sonay Tunç Haydar Hediye Hozat 1986
Songül Coşkun Teslim ipek Hozat 1979
Songül Erkılıç Kahraman Elif Çağşak
Songül Erol Paso Sultan Hozat 1972
Songül Tunç Doğan Hani Hozat 1977
Sultan Akdoğan Rıza Ağci Hozat 1949
Sultan Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1957
Sultan Coşkun Cavit Elif Hozat 1963
Sultan Durmuş Mustafa Kise Hozat 1970
Sultan Erol İbrahim Asli Pertek 1955
Sultan Kango recep sahriye Kadirli 1987
Sultan Konak Cavit Elif Hozat 1963
Sultan Konak Nurettin birsen Ovacık 1986
Sultan Mıratkan Hasan Fatma Karaca 1859
Sultan Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1950
Sultan Tunç Hüseyin Zeri İncemağara 1921
Sultan Tunç Hüseyin Kumru Taçgirek 1943
Sultan Tunç Mahmut Elif Hozat 1951
Sultan Tunç Şey Hasan Kumi Hozat 1957
Sultan Ebe Tan Ağa Elif Sarız 1972
Sulti Mıratkan Seyithan Hanife Agzunik 1926
Sulti Tunç Hasi Hani Agveysi 1890
Suna Konak Cavit Elif Hozat 1981
Suna Köker Ahmet Ferit Filik İncemağara 1955
Suna Tan Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1950
Suna Tunç Zeynel intizar Hozat 1976
Suna Tunç Doğan Hani Hozat 1980
Suna Ezgi Tan Şeref Semiha Mersin 1992
Süleyman Yusuf Dersim
Süleyman Akdoğan Haydar Fatma Agveysi 1933
Süleyman Erol Aziz Güllü Agzunik 1899
Süleyman İnan Kamil Zulfi Sarız
Süleyman Kanko Mahmut Bahar Agzunik 1894 1928
Süleyman Karahan Murtaza Sultan İncemağara
Süleyman Konak Mahmut Bahar Agzunik 1894
Süleyman Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1958
Süleyman Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1960
Süleyman Konak Nurettin Rahime Hozat 1971
Süleyman Konak Nurettin Rahime Hozat 1974
Süleyman Mıratkan Seyithan Hanife Agzunik 1934
Süleyman Özcan İsmail Melek Göksun
Süleyman Tunç Seyican Kumru Hozat 1962
Süleyman Tunç Ali Sulti Taçgirek 1894
Süleyman Konak Hüseyin Tunceli
Süleyman İlhami Tan Cafer Varter İncemağara 1338
Süleyman Nuri Tan Mikail Fransa
Şahin Konak Masum Perize İstanbul 1992
Şahismail Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1956
Şahsenem Yaman Nuri Fahriye Develi
Şahüseyin Karabal Dersim
Şarikan Karabal Dersim
Şehriban Mıratkan Hüseyin Ani Hozat 1968
Şehriban Yiğit İsmail Hatice Dersim 1896
Şengül Coşkun Mehmet Ali makbule İstanbul 1984
Şerafettin Akdoğan Veli Fayme Hozat 1993
Şeref Tan Süleyman İlhami Aliye İncemağara 1961
şerife Tunç Tosun Besi Agveysi 1896
Şey Hasan Akdoğan Hüseyin Zeri Agveysi 1920
Şeyh Hasan Konak Hıdır Tunceli
Şeyho Coşkun Mehmet Ani Agzunik 1929
Şeyho Konak İbrahim Tunceli
Şiho Tunç Cemal Guli Hozat 1943
Şirin Coşkun Mehmet Kumru Hozat 1997
Şirin Durmuş Hasan Veli Ağce Taner 1922
Şirin Konak Nurettin birsen Hozat 1974
Şirin Tunç Hidir Ordi Taçgirek 1943
Şirin Tunç İbrahim Zeynep Agveysi 1915 1938
Şirin Uçar Cafer Varter İncemağara 1947
Şükrü Karahan İncemağara
Şükrü Mıratkan Gülo Asli Agzunik 1911
Şükrü Mıratkan Şükrü Firdevs Elazığ 1930
Taner Kango Zeynel Fadime Adana 1979
Tangül Erol Paso Sultan Hozat 1978
Tangül Tan Cemal Emine İncemağara 1986
Tansel Budak Osman Saide Altısöğüt
Tanyel Pilav Hayri Hatun Hozat 1965
Taylan Coşkun Yusuf Sultan Hozat 1977
Taylan Tunç Hayri Dilif Hozat 1978
Telo Yusuf Dersim
Temir Kango Süleyman Tunceli
Temur Kango Süleyman Elif Agzunik 1854
Teslim Coşkun Şeyho Azime Hozat 1957
Teslim Tunç Zeybek Elif Hozat 1958
Tezcan Tunç Mehmet Fatma Hozat 1971
Tosun Mustafa Zini Agveysi 1861 1938
Toygar Durmuş Hidir Leyla Hozat 1983
Tuba Genç Kayseri
Turgay Tan Niyazi Rabia Almanya 1980
Tülay Mıratkan Şahismail Fatma Hozat 1983
Tülün Tunç Hayri Dilif Hozat 1979
Türkan Konak Süleyman Sabire Pertek 1939
Türkan Konak Cevdet Nurhan Hozat 1990
Türkan Tunç Midir Guli Agveysi 1946
Türkan Tunç Sabri Esma Almanya 1975
Türkan ipek Kango Alper hüsne Adana 2007
Ufuk Tunç Veli Fecire Konak 1987
Ufuk Yiğit Durmuş Toygar özgür Ankara 2005
Uğraş Değirmenci Hasan Mübeccel Almanya
Uğur Değirmenci Hasan Mübeccel Almanya
Ulaş Değirmenci Hasan Mübeccel Almanya
Ulaş Durmuş Hidir Leyla Hozat 1979
Ulukan Karabal Dersim
Umut Şahin İsmail Sakine Ördekli
Umutcan Tunç Nihat Yeliz Konak 1998
Uygar Akdoğan Haydar Yüksel Hozat 1985
Uygar Tunç Süleyman Yeter Akhisar 1999
Ülker Sinci Halit Sultan Kayseri
Ümit Coşkun metin Cemile Hozat 1987
Ümit Çiltaş Nedim Mürşide Sarız
Vahap Kango İbrahim Tunceli
Varter (Zeynep) Tan Ohannis Margerit Harput 1307
Vedat Tunç Hıdır Hatun Hozat 1965
Veli Akdoğan Hüseyin Zeri Agveysi 1911
Veli Akdoğan Şey Hasan Kumi Hozat 1948
Veli Kango Temur gevher Agzunik 1898
Veli Tunç Hidir same Hozat 1958
Veli Kango Temir Tunceli
Veysel Akbulut Rıza Makbule Ördekli
Veysi Kangotan Mehmet Ali Zeri Agzunik 1898
Vicdan Kangotan Ali Fatma Müjgan Bartın 1951
Viçci Tunç Koç Mustafa Zeyni Agveysi 1894 1965
Volkan Durmuş Demir Yücel Hozat 1989
Volkan Erol Yılmaz Hatice Pertek 1987
Volkan Ülgüdür Ahmet Müzehher Gurun 1985
Vural Akdoğan Haydar Yüksel Hozat 1990
Yadigar Özer Ali Rıza Azime Ördekli
Yadigar Özer Ali Rıza Azime Ördekli 1968
Yağmur Tetik Hüseyin Fahriye Tufanbeyli
Yankı Durmuş Demir Yücel Hozat 1991
Yaren Erol Hüseyin Ayla Hozat 2002
Yasemin Kango Zeynel Fadime Adana 1965
Yasemin Pilav Hayri Cemile Hozat 1975
Yasemin Tan Ihsan Arife Ulukışla 1978
Yazgülü Konak Hüseyin Zulfiye Hozat 1966
Yeliz Özdemir Gaziantep
Yeliz Tunç Türk Yüksel Fatma Beyşehir 1979
Yeşim Mıratkan Naci Nurten Hozat 2000
Yeter Akdoğan Emir Kibar Hozat 1981
Yeter Erol Paso Sultan Hozat 1973
Yeter Mıratkan Pasa Sultan Hozat 1973
Yeter Tunç Mahmut Fatma Hozat 1969
Yeter Tunç Mehmet Fatma Hozat 1975
Yeter Tunç Doğan Hani Hozat 1979
Yıldız Coşkun Efendi Cemile Hozat 1960
Yıldız Tunç Mehmet Fatma Hozat 1970
Yıldız Tunç Süleyman Gülüzar Hozat 1960
Yılmaz Durmuş Mustafa Kise Hozat 1963
Yılmaz Erol Süleyman Sabire Avşeker 1955
Yılmaz Konak Cemil makbule İstanbul 1993
Yoldaş Hasan Konak Niyazı Sultan İstanbul 2005
Yusuf Mahmut Dersim
Yusuf Akbulut Niyazi Zeynep Ördekli 1950
Yusuf Kangotan Mehmet Ali Zeri Agzunik 1902
Yusuf Ülgüdür Ahmet Müzehher Gurun 1987
Yusuf Yoleri Mehmet Ankara
Yusuf Yoleri
Yusuf Akdoğan Rıza Ağci Türktaner 1941
Yusuf Coşkun Efendi Cemile Agzunik 1949
Yusuf Tunç Midir perize Agveysi 1935 1938
Yusuf Tunç Mahmut Elif Taçgirek 1939
Yusuf Tunç Midir Guli Agveysi 1945
Yusuf Tunç Yusuf Leylum Hozat 1969
Yusuf Cemil Kanko Murtaza gevher Agzunik 1880
Yusuf Veysi Kangotan Ali Aziz Rukiye Hozat 1961
Yücel Durmuş Celal Fatma Hozat 1995
Yüksel Akdoğan Sabit Latife Hozat 1956
Yüksel Keskin Ali Zöhre Adana
Zahide Tunç Hidir iffet Hozat 1966
Zarife Erol Süleyman Sabire Agzunik 1922
Zarife Kangotan Bako Fidi Tagar 1904
zarife Kanko Yusuf Cemil Guri Agzunik 1907
Zarife Mıratkan Mahmut Sabar Norsin 1854
Zarife Tunç Süleyman Ağci Taçgirek 1935
Zarife Tunç Mahmut Elif Taçgirek 1948
Zeki Akbulut Niyazi Zeynep Ördekli 1947
Zeki Tan Cafer Varter İncemağara 1340
Zeki Tan Ali Kibar Tunceli 1970
Zeki Tan Akbulut Zeki isaf Göksun
Zeki Taner Tan Cemal Emine İncemağara 1985
Zelal Konak Masum Perize İstanbul 1989
Zelal Mıratkan Erkan Yeter İstanbul 1995
Zembi Durmuş Mahmut Ani Taner 1891
Zennure Nergiz Ağa Naciye Tufanbeyli
Zerda Pehlivan Hüseyin Meral İsviçre
Zeri Akdoğan Yusuf Kuti Agveysi 1882
Zeri Akdoğan Haydar Fatma Agveysi 1930
Zeri Kangotan Diyap Faime Ekrek 1879
Zeri Konak Paso Salur Hozat 1900
Zeri Tunç Memiş Ani Lolanter 1899
Zeybek Tunç Hidir Zini Taçgirek 1923
Zeycan Karaca Kahraman Hatice İncemağara 1339
Zeycan Tan İsmail Hatice dersim 1308
Zeycan Tan Zeynel Abidin Fadime İncemağara 1965
Zeycan Tunç İsmail Zeyni kicori 1899 1989
Zeynel Kango Halil kuhari Agzunik 1927
Zeynel Tunç Hüseyin Kumru Taçgirek 1947
Zeynel Abidin Tan Kahraman Hatice Karsal 1325
Zeynep Akbulut Rıza Makbule Ördekli
Zeynep Coşkun Mehmet Ani Agzunik 1922
Zeynep Kanko Süleyman Sabire Agzunik 1920
Zeynep Keskin Arzu Ördekli 2008
Zeynep Pınarbaşı Ali Rıza Azime Ördekli
Zeynep Tan Hüseyin Elif Darıdere 1936
Zeynep Tan Ahmet Ferit Filik İncemağara 1949
Zeynep Tan Ayhan Sabiha Almanya 1989
Zeynep Tunç Hüseyin Ane Agveysi 1893 1938
Zeynep Tunç Cemal Guli Hozat 1958
Zeynep Tunç Efendi Kıymet Hozat 1973
Zeynep Vural Zeki Fahriye İncemağara 1960
Zeynep Gonca Tan Mehmet Nuri Gülay Mersin 1992
Zeynep Zelal Kangotan Mehmet Ali Nezihe İstanbul 1980
zeyni Kango Hidir heyvi Agzunik 1919
Zilan Konak Cemil makbule İstanbul 1998
Zini Tunç Hidir Lilli Taçgirek 1881
Ziya Nergiz Ziya Zulfi Tufanbeyli
Ziyacan Tunç Ayhan Melahat Germencik 1997
Zöre Akbulut Halil Zeynep Ördekli
Zuhra Koç Musa Sulti Amutka 1903
Zulfiye Konak Hüseyin semsi Ehme 1932
Zübeyde Konak Teberdar Sultan Çemişgezek 1976

(Devam edecek)

Son Güncelleme ( 13 07 2011 )